សម្រង់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា

សម្រង់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា

ការសម្រិតសម្រាំងចេញពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា អំពីកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងសៀវភៅនេះ ហើយធ្វើជាបន្ទាល់ដល់ការលេចមកឲ្យឃើញ និងកិច្ចការនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដានៅក្នុងយុគសម័យនៃនគរព្រះ។ កត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សដែលទន្ទឹងចាំការលេចមកឲ្យឃើញរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ទទួលស្គាល់ថា ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានយាងត្រឡប់មកវិញនៅលើពពកជាយូរមកហើយ និងទទួលស្គាល់ថា ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា គឺព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ ជាកូនចៀមដែលត្រូវបានទាយទុកនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ ដែលបានបើកក្រាំង និងបកត្រាទាំងប្រាំពីរ។

ព្រះសូរសៀង​នៃ​ព្រះ​គ្រីស្ទ

ទាញ​យក