ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់៖ ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទ

readings-a-christian-life

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់៖ ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទ

ដកស្រង់ពី «ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម»
បានអាប់ដេតចុងក្រោយ៖

តាមរយៈការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ អ្នកអាចត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ឃ្វាល និងស្រោចស្រពដោយផ្ទាល់ យល់ពីសេចក្តីពិតកាន់តែច្រើន ហើយបោះជំហាននៅលើផ្លូវទៅរកការបំផ្លាស់បំប្រែនិស្ស័យ និងទទួលបានសេចក្តីសង្រ្គោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពេញលេញ។

បន្ថែមទៀត
បានអាប់ដេតចុងក្រោយ៖22-08-2022
លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្វែង​រក
  • ដំណាក់កាលទាំងបីនៃកិច្ចការ
  • ការ​លេច​មកនិង​កិច្ច​ការ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់
  • ការ​យក​កំណើត​ជា​មនុស្ស
  • ការស្គាល់កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • និស្ស័យ កម្មសិទ្ធិ និងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • ច្រកចូលទៅកាន់ជិវិត
  • វាសនា និងលទ្ធផល