អាល់ប៊ុម​ទំនុកតម្កើង​

បទចម្រៀងថ្មីៗអំពីនគរព្រះ

លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្វែង​រក
  • ទំនុកសរសើរអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • ទំនុកតម្កើង​ក្រុម​ជំនុំ
ទំនុកតម្កើង 0 បទ
ទាំង​អស់