ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់៖ ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទ

readings-a-christian-life

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់៖ ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទ

ដកស្រង់ពី «ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម»
បានអាប់ដេតចុងក្រោយ៖22-08-2022

តាមរយៈការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ អ្នកអាចត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ឃ្វាល និងស្រោចស្រពដោយផ្ទាល់ យល់ពីសេចក្តីពិតកាន់តែច្រើន ហើយបោះជំហាននៅលើផ្លូវទៅរកការបំផ្លាស់បំប្រែនិស្ស័យ និងទទួលបានសេចក្តីសង្រ្គោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពេញលេញ។

បន្ថែមទៀត
បានអាប់ដេតចុងក្រោយ៖22-08-2022
  • ដំណាក់កាលទាំងបីនៃកិច្ចការ
  • ការ​លេច​មកនិង​កិច្ច​ការ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់
  • ការ​យក​កំណើត​ជា​មនុស្ស
  • ការស្គាល់កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • និស្ស័យ កម្មសិទ្ធិ និងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • ច្រកចូលទៅកាន់ជិវិត
  • វាសនា និងលទ្ធផល

ការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ (សម្រង់)​

recital-the-word-appears-in-the-flesh-selections

ការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ (សម្រង់)​

ចូរស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ដើម្បីយល់ពីសាច់រឿងខាងក្នុងអំពីសេចក្តីសង្រ្គោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សជាតិ យល់ពីសេចក្តីអាថ៌កំបាំងអំពីការយកកំណើតជាមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សារជាតិរបស់ព្រះគ្រីស្ទ កម្មសិទ្ធិ និងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ លទ្ធផល និងវាសនារបស់មនុស្សជាតិ ព្រមទាំងទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃសេចក្តីពិត។

បន្ថែមទៀត
មើល​​បន្ថែម​