ចៀមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឮសំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាីវិត

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី