ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម (សម្រង់)

ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម (សម្រង់)

ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម (សម្រង់)

ចូរស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ដើម្បីយល់ពីសាច់រឿងខាងក្នុងអំពីសេចក្តីសង្រ្គោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សជាតិ យល់ពីសេចក្តីអាថ៌កំបាំងអំពីការយកកំណើតជាមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សារជាតិរបស់ព្រះគ្រីស្ទ កម្មសិទ្ធិ និងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ លទ្ធផល និងវាសនារបស់មនុស្សជាតិ ព្រមទាំងទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃសេចក្តីពិត។

បន្ថែមទៀត
លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្វែង​រក
  • ទាំង​អស់