វីដេអូថ្មីៗ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់

បន្ថែមទៀត
  • ការលេចមកនិងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • ការលាតត្រដាងសញ្ញាណសាសនា
  • និស្ស័យ កម្មសិទ្ធិ និងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • វាសនា និងលទ្ធផល

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ | "ការបង្ហាញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បានចាប់ផ្តើមសម័យកាលថ្មីមួយ" | សម្រង់​សម្ដីទី ៧១

ផែនការគ្រប់គ្រងរយៈពេលប្រាំមួយពាន់ឆ្នាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ កំពុងខិតទៅរកទីបញ្ចប់ ហើយច្រកទ្វារនគរព្រះជាម្ចាស់បានបើកជាស្រេចសម្រាប់អស់អ្នកដែលស្វែងរកការបង្ហាញវ…