ទំនុកតម្កើង​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ | មានពរហើយអស់អ្នកដែលទទួលយកកិច្ចការថ្មីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ | MV

07-02-2021

មានពរហើយអស់អ្នកដែលអាចស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះសូរសៀង

នាពេលបច្ចុប្បន្ននៃរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

មិនថាពួកគេធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងណា

ឬមួយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងពួកគេបែបណានោះទេ

អស់អ្នកដែលទទួលបានកិច្ចការចុងក្រោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់

គឺជាអ្នកដែលទទួលបានព្រះពរខ្លាំងបំផុតហើយ

ហើយអស់អ្នកដែលមិនអាចដើរតាមកិច្ចការចុងក្រោយ

នាពេលបច្ចុប្បន្នទេ គឺត្រូវបានលុបបំបាត់ចេញ

ព្រះជាម្ចាស់ចង់បានអស់អ្នកដែលអាចទទួលនូវពន្លឺថ្មី

ហើយព្រះអង្គចង់បានអ្នកដែលទទួលយក និងស្គាល់

កិច្ចការចុងក្រោយបំផុតរបស់ព្រះអង្គ

អាចស្វែងរកនូវកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់

និងស្វែងយល់នូវអ្វីដែលថ្មី

ហើយលើសពីនេះទៅទៀត គេអាចដកចេញនូវសញ្ញាណចាស់ៗ

និងគោរពតាមកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន

ក្រុមមនុស្សប្រភេទនេះ ជាក្រុមមនុស្សដែល

ទទួលនូវកិច្ចការថ្មីបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ន

គឺជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ទុកជាមុន

តាំងពីមុនយុគសម័យនានាទៅទៀត

ហើយពួកគេជាមនុស្សដែលមានពរបំផុត

អ្នករាល់គ្នាស្ដាប់ឮនូវព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ដូចនេះ នៅទូទាំងស្ថានសួគ៌ និងផែនដី

ព្រមទាំងនៅគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់

គ្មាននរណាម្នាក់មានពរជាងអ្នករាល់គ្នា

ដែលជាក្រុមមនុស្សប្រភេទនេះឡើយ

និងគោរពតាមកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន

ក្រុមមនុស្សប្រភេទនេះ ជាក្រុមមនុស្សដែល

ទទួលនូវកិច្ចការថ្មីបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ន

គឺជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ទុកជាមុន

តាំងពីមុនយុគសម័យនានាទៅទៀត

ហើយពួកគេជាមនុស្សដែលមានពរបំផុត

អ្នករាល់គ្នាស្ដាប់ឮនូវព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ដូចនេះ នៅទូទាំងស្ថានសួគ៌ និងផែនដី

ព្រមទាំងនៅគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់

គ្មាននរណាម្នាក់មានពរជាងអ្នករាល់គ្នា

ដែលជាក្រុមមនុស្សប្រភេទនេះឡើយ

គ្មាននរណាម្នាក់មានពរជាងអ្នករាល់គ្នា

ដែលជាក្រុមមនុស្សប្រភេទនេះឡើយ

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល