បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | របៀបប្រព្រឹត្តចំពោះការលួសកាត់ និងការដោះស្រាយ

21-06-2023

នាងមើលឃើញអ្នកដទៃទទួលការលួសកាត់ និងការដោះស្រាយក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគេផ្ទាល់ និងបំពានគោលការណ៍។ នាងខ្លាចថា នៅថ្ងៃណាមួយ នាងក៏នឹងត្រូវគេលួសកាត់ និងដោះស្រាយផងដែរ។ ដោយសារតែហេតុនេះ ទើបនាងពោរពេញដោយការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងភារកិច្ចរបស់នាង នាងចេះខ្វល់ខ្វាយឥតឈប់ ដោយខ្លាចថា នាងក៏នឹងប្រព្រឹត្តកំហុសផងដែរ។ ក្រោយមក តាមរយៈការឆ្លុះបញ្ចាំង និងការអានព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ នាងចាប់ផ្ដើមយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការលួសកាត់ និងការដោះស្រាយ ក៏ដូចជាសារជាតិនៃការមិនទទួលយកចំណុចទាំងនេះដែរ។ ក្រោយមក ទស្សនៈរបស់នាងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរបានបន្តិច ហើយនាងក៏លែងខ្លាចក្នុងការទទួលយកការលួសកាត់ និងការដោះស្រាយទៀតដែរ។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល