ភាពយន្តពួកជំនុំ | តើនគរស្ថានសួគ៌នៅលើមេឃ ឬនៅលើផែនដី? (សម្រង់វីដេអូពិសេស)

01-02-2023

មនុស្សជាច្រើនដែលមានសេចក្ដីជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ជឿថា នគរស្ថានសួគ៌នៅលើមេឃ។ តើការជឿបែបនេះត្រូវទេ? សេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ចែងថា «ឱ ព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយ សូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធ! សូមឲ្យនគរទ្រង់បានមកដល់ សូមឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដី ដូចនៅឯស្ថានសួគ៌ដែរ» (ម៉ាថាយ ៦:៩-១០)។ កណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈថ្លែងថា «នគរនៃលោកិយនេះ ក៏ត្រឡប់ជានគររបស់ព្រះអម្ចាស់នៃយើង និងរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រង់» (វិវរណៈ ១១:១៥)។ «ទីក្រុងដ៏វិសុទ្ធ ជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មី បានចុះមកពីស្ថានសួគ៌ គឺចុះមកពីព្រះជាម្ចាស់...រោងឧបោសថរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយមនុស្ស» (វិវរណៈ ២១:២-៣)។ ដូច្នេះ តើនគរស្ថានសួគ៌នៅលើមេឃ ឬនៅលើផែនដី?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល