បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | បទពិសោធដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន អំពីការផ្សាយដំណឹងល្អ

11-03-2023

នាងជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់។ ដោយប្រឈមជាមួយអ្នកទទួលដំណឹងល្អដែលមានសក្ដានុពល ដែលមានសញ្ញាណ និងមិនព្រមសិក្សាពីកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រាចុងក្រោយ នាងជួបបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលមួយ ហើយនាងចង់បោះបង់ចោល។ ក្រោយពេលយល់ពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចង់សង្រ្គោះមនុស្សជាតិ តើនាងពឹងអាងលើព្រះជាម្ចាស់ដោយរបៀបណា ដើម្បីដោះស្រាយសញ្ញាណសាសនារបស់បុគ្គលដែលនាងកំពុងតែផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់នោះ? នៅទីបំផុត តើអ្នកទទួលដំណឹងល្អសក្ដានុពលនោះ អាចកម្ចាត់សញ្ញាណរបស់គាត់ និងទទួលយកកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រាចុងក្រោយដែរឬទេ?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល