ភាពយន្តពួកជំនុំ | តើទីកន្លែងណា ដែលព្រះអម្ចាស់បានរៀបចំសម្រាប់ពួកយើង? (សម្រង់វីដេអូពិសេស)

01-02-2023

ពីរពាន់ឆ្នាំមុន ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានសន្យាថា «ខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់អ្នក។ ហើយប្រសិនបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងទុកឲ្យអ្នក នោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញ ហើយទទួលអ្នកមកឯខ្ញុំ ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចនៅកន្លែងដែលខ្ញុំ នៅដែរ» (យ៉ូហាន ១៤:២-៣)។ មនុស្សជាច្រើនជឿថា ព្រះអម្ចាស់បានយាងត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ ដូច្នេះទ្រង់ច្បាស់ជាកំពុងតែរៀបចំទីកន្លែងមួយសម្រាប់ពួកយើងនៅស្ថានសួគ៌មិនខាន។ តើការយល់ឃើញបែបនេះ ស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ឬទេ? តើអាថ៌កំបាំងអ្វីដែលមាននៅក្នុងសេចក្ដីសន្យានេះ?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល