ទំនុកតម្កើងនៃដំណឹងល្អ | តើអ្នកហ៊ានអះអាងថា ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរឬ?

08-02-2021

អ្នកខ្លះនិយាយថាព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ មិនប្រែប្រួលទេ

ចុះហេតុអ្វីក៏ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ា ក្លាយជាព្រះយេស៊ូវ?

បទទំនាយទាយទុកថា ព្រះមែស្ស៊ីនឹងយាងមក

ចុះហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះថា យេស៊ូវ មកដល់ទៅវិញ?

ហេតុអ្វីបានជាព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ប្រែប្រួល?

តើកិច្ចការនេះមិនមែនត្រូវបានអនុវត្តជាយូរមកហើយទេឬអី?

តើសព្វថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់មិនអាចធ្វើកិច្ចការថ្មីជាងនេះបានទេឬអី?

តើសព្វថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់មិនអាចធ្វើកិច្ចការថ្មីជាងនេះបានទេឬអី?

កិច្ចការពីអតីតកាលអាចនឹងត្រូវកែប្រែ

ហើយកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវ

អាចនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តពីកិច្ចការរបស់ព្រះយេហូវ៉ា

ចុះតើកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនអាចសម្រេចបាន

ដោយកិច្ចការផ្សេងទៀតទេមែនទេ?

ចុះតើកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនអាចសម្រេចបាន

ដោយកិច្ចការផ្សេងទៀតទេមែនទេ?

ប្រសិនបើព្រះនាម "យេហូវ៉ា" អាចប្ដូរមកជាព្រះនាម "យេស៊ូវ"

ចុះតើព្រះនាម "យេស៊ូវ" មិនអាចនឹងប្ដូរដែរទេឬអី?

រឿងនេះគ្មានអ្វីប្លែកទេ

គ្រាន់តែមនុស្សមានគំនិតគិតសាមញ្ញៗពេក

ព្រះជាម្ចាស់នៅតែជាព្រះជាម្ចាស់រហូត

ទោះបីជាកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ប្រែប្រួលយ៉ាងណា ហើយមិនថា

ព្រះនាមទ្រង់អាចនឹងប្ដូរទៅជាយ៉ាងណាក៏និស្ស័យ

និងព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ មិនប្រែប្រួលឡើយ

ប្រសិនបើអ្នកជឿថា ព្រះជាម្ចាស់អាចហៅបានត្រឹមព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

នោះ ចំណេះរបស់អ្នក គឺនៅមានកម្រិតឆ្ងាយណាស់

តើអ្នកហ៊ានអះអាងថា

ព្រះនាម "យេស៊ូវ" នឹងនៅតែជាព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់រហូតទេ

ហ៊ានអះអាងថា ព្រះជាម្ចាស់នឹងនៅតែរក្សាព្រះនាម "យេស៊ូវ" រហូត

ហើយអះអាងថា ព្រះនាមនេះនឹងមិនប្រែប្រួលទេមែនទេ?

តើអ្នកហ៊ានអះអាងយ៉ាងប្រាកដថា ព្រះនាម "យេស៊ូវ"

ដែលបានបញ្ចប់យុគសម័យនៃក្រឹត្យវិន័យ

និងបញ្ចប់យុគសម័យចុងក្រោយនេះដែរមែនទេ?

តើនរណាអាចពោលថា ព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវ

អាចធ្វើឲ្យយុគសម័យចុងក្រោយត្រូវបញ្ចប់បាន?

ព្រះជាម្ចាស់នៅតែជាព្រះជាម្ចាស់រហូត

ទោះបីជាកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ប្រែប្រួលយ៉ាងណា ហើយមិនថា

ព្រះនាមទ្រង់អាចនឹងប្ដូរទៅជាយ៉ាងណាក៏និស្ស័យ

និងព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ មិនប្រែប្រួលឡើយ

និងព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ មិនប្រែប្រួលឡើយ

និងព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ មិនប្រែប្រួលឡើយ

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល