ភាពយន្តពួកជំនុំ | ការស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងព្រះជាម្ចាស់ និងការស្វាគមន៍ការលេចមករបស់ព្រះអម្ចាស់ (សម្រង់វីដេអូពិសេស)

02-02-2023

ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា «ចៀមខ្ញុំស្គាល់សំឡេងខ្ញុំ ហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់ពួកវាដែរ ហើយពួកវាក៏ដើរតាមខ្ញុំផង» (យ៉ូហាន ១០:២៧)។ វាក៏ត្រូវបានថ្លែងទំនាយជាច្រើនលើកនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ «អ្នកណាដែលមានត្រចៀក ចូរស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលព្រះវិញ្ញាណថ្លែងទៅកាន់ក្រុមជំនុំទាំងអម្បាលម៉ានចុះ»។ ព្រះសូរសៀង និងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញ្ញាណ គឺជាព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ ហើយគឺជាចៀមរបស់ព្រះអម្ចាស់ ដែលនឹងទទួលស្គាល់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ដូច្នេះ តើការអនុវត្តអ្វី ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទ នៅពេលដែលពួកគេស្វាគមន៍ការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល