បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំ មិនរែកពុនបន្ទុក?

06-06-2023

ពេលជួបកិច្ចការពិបាកបំផុត តើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែរ? តើអ្នកព្រមរែកពុន ឬក៏រកលេសបដិសេធវា? ហេតុអ្វីក៏យើងតែងតែរអ៊ូរទាំពីការលំបាកនៃភារកិច្ច និងចង់បានភាពស្រណុក? តើវាបង្កឡើងពីនិស្ស័យពុករលួយអ្វីដែរ? តើយើងត្រូវស្វែងរកសេចក្តីពិត និងដោះស្រាយដោយរបៀបណា?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល