ប្រភពដើម​ និង​ការការបង្កើត​ក្រុម​ជំនុំ​ព្រះដ៏​មានគ្រប់​ចេស្ដា

29-07-2020

នៅក្នុងយុគសម័យនៃព្រះគុណ ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានសន្យានឹងអ្នក ដែលដើរតាមទ្រង់ថា “ហើយប្រសិនបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នក នោះខ្ញុំនឹង ត្រឡបមកវិញ ហើយទទួលអ្នកមកឯខ្ញុំ ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចនៅកន្លែងដែលខ្ញុំ នៅដែរ” (យ៉ូហាន ១៤:៣)។ ទ្រង់ក៏បានទាយទុកថា "ឯពន្លឺផ្លេក បន្ទោរ ចេញពីទិសខាងកើត ហើយចាំងពន្លឺទៅទិសខាងលិចលឿនយ៉ាងណា ដំណើរយាងមករបស់កូនមនុស្ស ក៏យ៉ាងនោះដែរ" (ម៉ាថាយ ២៤:២៧)។ នៅគ្រាចុងក្រោយ ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានត្រឡប់ជាសាច់ឈាម និងបានយាង ចុះមកខាងកើតផែនដី គឺប្រទេសចិន ដូចព្រះអង្គបានសន្យា និងទាយទុក ដោយអង្គឯងផ្ទាល់ ដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការនៃការជំនុំជម្រះ កិច្ចការដាក់ទោស កិច្ចការបន្សុទ្ធ និងកិច្ចការសង្គ្រោះ ដោយប្រើព្រះបន្ទូល លើមូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃកិច្ចការប្រោសលោះរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ។ នៅក្នុងកិច្ចការនេះ បទ ទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរដែលទាយថា “ការជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើម ពីដំណាក់របស់ ព្រះជាម្ចាស់” (១ពេត្រុស ៤:៧) និង “អ្នកណាដែលមានត្រចៀក ចូរស្ដាប់ ព្រះបន្ទូលដែលព្រះវិញ្ញាណថ្លែងទៅកាន់ក្រុមជំនុំ ទាំងអម្បាលម៉ានចុះ" (វិវរណៈ ២:៧) ក៏ត្រូវបានសម្រេចហើយដែរ។ កិច្ចការ របស់ព្រះជាម្ចាស់ នៅគ្រាចុងក្រោយ បានបញ្ចប់យុគសម័យនៃព្រះគុណ ហើយបានចាប់ផ្ដើម យុគសម័យនៃនគរព្រះ។ ពេលដំណឹងល្អអំពីនគរព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា បានផ្សាយទៅឆាប់យ៉ាងរហ័ស ក្នុងប្រទេសចិនដីគោក មនុស្សដែលមកពី គ្រប់សាសនា និងគណៈនិកាយ ដែលស្រឡាញ់សេចក្ដិពិត និងចង់ឃើញ ព្រះជាម្ចាស់លេចមក ពួកគេអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា និងទទួលស្គាល់ថា ព្រះបន្ទូលទាំងនោះគឺជាសេចក្ដីពិត គឺជាព្រះសូរសៀង របស់ព្រះជាម្ចាស់។ ពួកគេច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថា ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ ដែលបានយាងមកវិញ ហើយពួកគេបានទទួលជឿ ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាម្ដងម្នាក់ៗ។ ពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ក៏ចាប់ផ្ដើមមានវត្តមានឡើង។ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ដោយកត្តាជាច្រើនរួច មកហើយថា ពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាបានចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាន ឡើងទាំងស្រុង ដោយសារតែការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ ព្រះចេស្ដា និងមិនមែនស្ថាបនាឡើង ដោយមនុស្សនោះឡើយ។ នេះមកពី រាស្ត្រជ្រើសរើសក្នុងពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាអធិស្ឋាន ដោយនូវ ព្រះនាមនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ស្ដាប់តាមកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ព្រមទាំង ទទួលយកអស់ទាំងសេចក្ដីពិត ដែលទ្រង់បង្ហាញឲ្យឃើញ។ ដូច្នេះ នេះជា ភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថា រាស្ត្រជ្រើសរើសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ គេជឿលើព្រះគ្រីស្ទ ដែលបានយកកំណើតជាសាច់ឈាមនៅគ្រាចុងក្រោយ គឺជាព្រះដ៏សកម្ម ដែលជាវិញ្ញាណដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសាច់ឈាម មិនមែនជឿ លើមនុស្សឡើយ។ បើមើលពីខាងក្រៅ ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា មិនជាអ្វី សោះ ក្រៅតែពីជាកូនមនុស្សដ៏សាមញ្ញម្នាក់ ប៉ុន្តែ ធាតុពិត ទ្រង់ជាតំណាង នៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងជាសេចក្ដិពិត ជាផ្លូវ ហើយជាជីវិត។ កិច្ចការ និងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ គឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញដោយផ្ទាល់ពីព្រះ វិញ្ញាណនៃព្រះ និងជាការលេចមកជាមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ហេតុនេះ ទ្រង់គឺជាព្រះដ៏សកម្ម ដែលបានយកកំណើតជាមនុស្ស។

នៅឆ្នាំ១៩៩១ ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តព័ន្ធកិច្ចរបស់ទ្រង់ជាផ្លូវការ នៅប្រទេសចិន។ ក្រោយ មក ទ្រង់ក៏បានថ្លែងនូវព្រះបន្ទូលរាប់សិបលានពាក្យ រួចចាប់ផ្ដើមកិច្ចការ នៃការជំនុជម្រះនៃបល្ល័ង្កសដ៏ធំនៅគ្រាចុងក្រោយ។ ដូចព្រះបន្ទូលនៃព្រះដ៏ មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាថ្លែងថា “កិច្ចការជំនុំជម្រះ ជាកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ផ្ទាល់ ដូច្នេះ តាមធម្មតា កិច្ចការនេះគឺត្រូវតែអនុវត្តដោយព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ មិនអាចឲ្យមនុស្សមកធ្វើជំនួសទ្រង់បានឡើយ។ ដ្បិតការជំនុំជម្រះ គឺជា ការប្រើប្រាស់សេចក្ដីពិត ដើម្បីបង្ក្រាបមនុស្សលោក ដូច្នេះ គ្មានទេចម្ងល់ ដែលថា ព្រះជាម្ចាស់មុខជាសម្ដែងអង្គទ្រង់លេចមកជាសាច់ឈាម ដើម្បី អនុវត្តកិច្ចការនេះ នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោក។ ពោលនៅថ្ងៃចុងក្រោយ ព្រះគ្រីស្ទនឹងប្រើសេចក្ដីពិត ដើម្បីបង្រៀនមនុស្សទូទាំងពិភពលោក នឹងឲ្យ ពួកគេបានស្គាល់សេចក្ដីពិតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់។ នេះហើយជាកិច្ចការជំនុំ ជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ (“ព្រះគ្រីស្ទធ្វើកិច្ចការជំនុំជម្រះ ដោយសេចក្ដី ពិត[4] ” នៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលលេចមកជាសាច់ឈាម)។ “ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើ កិច្ចការនៃព្រះបន្ទូលនៅគ្រាចុងក្រោយ ហើយព្រះបន្ទូលបែបនេះ គឺជាព្រះ បន្ទូលរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដ្បិតព្រះជាម្ចាស់ គឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ហើយក៏អាចក្លាយជាសាច់ឈាមដែរ ហេតុនេះ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ក៏ជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលយកកំណើតជាសាច់ឈាមសព្វថ្ងៃនេះ ដូចព្រះបន្ទូលដែលបានថ្លែងពីអតីតកាលដែរ... ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់មាន បន្ទូលបញ្ចេញព្រះសូរសៀងដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការរបស់ទ្រង់ នោះទ្រង់ត្រូវតែ ក្លាយជាសាច់ឈាម ពុំនោះទេ កិច្ចការរបស់ទ្រង់មុខជាមិនអាចសម្រេចនូវ គោលដៅកិច្ចការនោះបានឡើយ។” (“តើមនុស្សដែលកំហិតព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងសញ្ញាណរបស់គេ អាចទទួលការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន ដែរឬទេ?” នៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលលេចមកជាសាច់ឈាម)។ ដោយសារ តែការលេចមក និងដោយសារតែព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុង ក្រោយ នោះមនុស្សដែលស្រេកឃ្លាន និងមនុស្សដែលស្វែងរកសេចក្ដីពិត ក៏ត្រូវបានបង្ក្រាប និងត្រូវបានបន្សុទ្ធដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ ព្រះចេស្ដាកាន់តែច្រើនឡើងៗ ហើយក៏ឃើញនៅក្នុងការជំនុំជម្រះ និងការ ដាក់ទោសការលេចមករបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងការយាងមកវិញរបស់ព្រះដ៏ ប្រោសលោះ។

ពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាបានចាប់ផ្ដើមមានវត្តឡើង ដោយ សារតែការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ព្រះអម្ចាស់ យេស៊ូវដែលបានយាងត្រឡប់មកវិញ ព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ និងស្ថិត នៅក្រោមការជំនុំជម្រះ និងការដាក់ទោសដ៏សុចរិតរបស់ទ្រង់ផងដែរ។ ពួក ជំនុំនេះប្រមូលផ្ដុំទៅដោយមនុស្សដែលទទួលកិច្ចការនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ ចេស្ដានៅគ្រាចុងក្រោយពិតប្រាកដ ព្រមទាំងត្រូវបានបង្ក្រាប និងត្រូវបាន សង្គ្រោះ ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ពួកជំនុំនេះត្រូវបានស្ថាបនា ឡើងទាំងស្រុង ដោយព្រះដ៏មានពេញដោយព្រះចេស្ដាផ្ទាល់ ព្រមទាំងត្រូវ បានដឹកនាំ និងមើលថែដោយផ្ទាល់ពីព្រះអង្គ ហើយមិនមែនត្រូវបានបង្កើត ឡើងដោយមនុស្សណាម្នាក់ តាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ។ នេះជាការ ពិតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរាស្ត្រជ្រើសរើសទាំងអស់ នៅក្នុង ពួក ជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា។ មនុស្សណាដែលត្រូវបានប្រើដោយព្រះ ដែលមកកំណើតជាមនុស្ស គឺត្រូវបានកំណត់ទុកជាមុនដោយព្រះជាម្ចាស់ ព្រមទាំងត្រូវបានជ្រើសតាំង និងធ្វើបន្ទាល់បញ្ជាក់ដោយព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ ព្រះអង្គ ដូចព្រះយេស៊ូវបានជ្រើសរើស និងតែងតាំងពួកសាវ័កទាំងដប់ពីរ នាក់ដូច្នោះដែរ។ មនុស្សដែលត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ប្រើ សហការតែជាមួយ កិច្ចការរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ជំនួស ទ្រង់បានឡើយ។ ពួកជំនុំមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សដែលព្រះ ជាម្ចាស់ ហើយរាស្ត្រជ្រើសរើសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនជឿ ឬដើរតាមពួកគេ ដែរ ដោយសារតែមនុស្សខូចអាក្រក់ គ្មានសេចក្ដីពិត និង មិនអាចបង្ហាញ នូវសេចក្ដីពិតសោះ ក៏រឹតតែមិនបង្កើតពួកជំនុំផង។ ពួកជំនុំក្នុងយុគសម័យ នៃព្រះគុណ មិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសាវ័កប៉ូល ឬសាវ័កដទៃឡើយ ប៉ុន្តែ ពួកជំនុំនេះជាផលនៃកិច្ចការរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ ហើយត្រូវបាន បង្កើតឡើង ដោយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវផ្ទាល់ព្រះអង្គ។ ដូចគ្នាដែរ ពួកជំនុំនៃ ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា នៅគ្រាចុងក្រោយ មិនមែនត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើឡើយ ប៉ុន្តែ ជាផលនៃកិច្ចការរបស់ព្រះ ដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា។ មនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើ គ្រាន់តែស្រោចស្រព ផ្គត់ផ្គង់ និងដឹកនាំពួកជំនុំ ដោយបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្ស។ ទោះបី រាស្ត្រជ្រើសរើសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ត្រូវបានដឹកនាំ ស្រោចស្រព និងផ្គត់ផ្គង់ ដោយមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើ ក៏ពួកគេមិនជឿ និងមិនដើរតាមនរណា ផ្សេងក្រៅតែពីព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ហើយទទួល និងស្ដាប់តាមតែព្រះ បន្ទូល និងកិច្ចការរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះ។ នេះគឺជាការពិតមួយ ដែលមិនមាន នរណាម្នាក់អាចបដិសេធបានឡើយ។ ដោយសារការលេចមក និងកិច្ចការ របស់ព្រះដែលមកយកកំណើតជាមនុស្សនាគ្រាចុងក្រោយ ទីបំផុត មនុស្ស ជាច្រើនដែលជឿពិតលើព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រប់គណៈនិកាយសាសនា ក៏បាន ស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងព្រះជាម្ចាស់ និងបានឃើញថា ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបាន យាងមករួចហើយ និងបានអនុវត្តកិច្ចការនៃការជំនុជម្រះ ដោយចាប់ផ្ដើមពី ដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយពួកគេបានបញ្ជាក់ថា ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ ចេស្ដា គឺជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ ដែលបានយាងត្រឡប់មកវិញ ជាលទ្ធផល ពួកគេកបានទទួលកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅគ្រាចុងក្រោយ។ មនុស្សដែលត្រូវ បានបង្ក្រាបដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ក៏ក្លាយទៅជា ចំណុះនៅក្រោមព្រះនាមទ្រង់ ហើយរាស្ត្រជ្រើសទាំងអស់របស់ព្រះដ៏មាន គ្រប់ព្រះចេស្ដា គេអធិស្ឋានទៅព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ព្រមទាំងដើរតាម ស្ដាប់បង្គាប់ និងថ្វាយបង្គំទ្រង់។ រាស្ត្រជ្រើសរើស នៅក្នុងប្រទេសចិត្ត គឺជា មនុស្សដំបូងដែលស្គាល់កិច្ចការនៃការជំនុំជម្រះ និងការដាក់ទោស ឲ្យតម្លៃ និស្ស័យដ៏សុចរិតរបស់ទ្រង់ ហើយមើលឃើញតេជានុភាព និងព្រះពិរោធ របស់ព្រះអង្គ។ ដូច្នេះ ពួកគេត្រូវបានបង្ក្រាបដោយព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ ទាំងស្រុង ហើយបានធ្លាក់ដុនដាបនៅចំពោះព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា និង ព្រមស្ដាប់បង្គាប់ ហើយទទួលយកការជំនុំជម្រះ និងការដាក់ទោសនៃព្រះ បន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ពួកគេគឺពិតជាបានប្រែចិត្ត និងផ្លាស់ប្ដូរប្រាកដ មែន ដូច្នេះហើយ ពួកគេក៏ទទួលបានសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់។

ប្រាកដណាស់ ដោយសារតែព្រះបន្ទូលត្រូវព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា សម្ដែងចេញ លាតត្រដាងអាថ៌កំបាំងនៃផែនការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សជាតិ រាស្ត្រជ្រើសរើសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ចាប់ផ្ដើមដឹង ថា ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះនាមថ្មីនៅក្នុងយុគសម័យនីមួយៗ និងដឹងថា ព្រះ នាមថ្មីរបស់ទ្រង់មានន័យថា ព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើកិច្ចការថ្មី ហើយជាងនេះ ទៅទៀត ព្រះជាម្ចាស់កំពុងបញ្ចប់យុគសម័យចាស់ និងកំពុងចាប់ផ្ដើមយុគ សម័យថ្មីមួយ តាមរយៈការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។ អត្ថន័យនៃការ ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើឈ្មោះថ្មី ក្នុងយុគសម័យនីមួយៗ គឺអស្ចារ្យ និងជ្រាល ជ្រៅណាស់! នៅក្នុងព្រះនាមថ្មីៗនេះ មានសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការរបស់ព្រះ ជាម្ចាស់នៅក្នុងនោះ។ ព្រះជាម្ចាស់ប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ យុគសម័យ និងតំណាងឲ្យកិច្ចការរបស់ទ្រង់ក្នុងយុគសម័យនោះ ក៏ដូចជា និស្ស័យដែលទ្រង់បង្ហាញនៅក្នុងយុគសម័យនោះ។ នៅក្នុងយុគសម័យនៃ ក្រឹត្យវិន័យ ទ្រង់បានប្រើព្រះនាមយេហូវ៉ា ដើម្បីចេញក្រឹត្យវិន័យ និងបញ្ញត្តិ នានា ហើយដឹកនាំជីវិតមនុស្សនៅលើផែនដី។ ព្រះនាមយេហូវ៉ាតំណាងឲ្យ និស្ស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដែលជាព្រះនាមដ៏មានតេជានុភាព ហើយពេញ ដោយសេចក្ដីក្រោធ ហើយសេចក្ដីទាំងពីរនេះ ក៏អាចមានទាំងសេចក្ដីមេត្តា ករុណា ហើយដាក់បណ្ដាសារមនុស្សផងដែរ។ ក្នុងយុគសម័យនៃព្រះគុណ ទ្រង់ប្រើព្រះនាមយេស៊ូវ ដើម្បីធ្វើកិច្ចការប្រោសលោះមនុស្សជាតិ និងដើម្បី បង្ហាញពីនិស្ស័យមេត្តាករុណា និងសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏សប្បុរសរបស់ទ្រង់។ ជាមួយនឹងការមកដល់នៃយុគសម័យនៃនគរព្រះ ទ្រង់បានប្រើព្រះនាមព្រះ ដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការជំនុំជម្រះ ដោយចាប់ផ្ដើមឡើងពី ដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ ដើម្បីបន្សុទ្ធមនុស្ស បំផ្លាស់បំប្រែមនុស្ស ហើយ សង្គ្រោះមនុស្ស ព្រមទាំងបង្ហាញនិស្ស័យសុចរិត និងមានតេជានុភាពរបស់ ទ្រង់ ដែលមិនអធ្យាស្រ័យសេចក្ដីល្មើសណាមួយ ដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តទេ។ ព្រះនាមថ្មីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ មិនមែនជាព្រះនាមដែលមនុស្សដាក់ឲ្យ តាម ទំនើងចិត្តឡើយ ប៉ុន្តែជាព្រះនាមដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ដោយអង្គឯងផ្ទាល់ ដោយសារតែតម្រូវការនៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់។ ព្រះនាមដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើ នៅក្នុងដំណាក់នៃកិច្ចការនីមួយៗ សុទ្ធតែមានឫសគល់ក្នុងព្រះគម្ពីរ ហើយ ព្រះនាមដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រើពេលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញនៅគ្រាចុង ក្រោយ ត្រូវបានទាយទុកក្នុងកណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈតាំំងពីយូរមកហើយថា “អ្នក ណាដែលឈ្នះ នោះអញនឹងយកធ្វើជាសសរក្នុងវិហាររបស់ព្រះអញ ហើយ គេនឹងមិនចេញទៅណាទៀតឡើយ ហើយអញនឹងចារឹកព្រះនាមព្រះរបស់ អញ និងឈ្មោះក្រុងនៃព្រះរបស់អញនៅលើគេ ជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដែល ចុះមកពីស្ថានសួគ៌ មកពីព្រះរបស់អញ ហើយអញនឹងចារឹកព្រះនាមរបស់ អញលើគេផងដែរ” (វិវរណៈ ៣:១២)។ “ព្រះអម្ចាស់ មានព្រះបន្ទូលថា៖ អញជាអាល់ហ្វា និងអូមេហ្គា ជាទីចាប់ផ្ដើម និងជាទីបញ្ចប់ ហើយអញជា ព្រះដែលគង់នៅតាំងពីដើម គង់នៅពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយនឹងត្រូវយាងមក ជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា” (វិវរណៈ ១:៨)។ “ហើយខ្ញុំឮដូចជាសំឡេង បណ្ដាជនមួួយហ្វូងធំ និងដូចជាសំឡេងទឹកដ៏សន្ធឹក ហើយដូចជាសំឡេង ផ្គរលាន់យ៉ាងខ្លាំង បន្លឺថា ហាលេលូយ៉ា ដ្បិតព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានគ្រប់ ព្រះចេស្ដា ទ្រង់គ្រងរាជ្យ” (វិវរណៈ ១៩:៦)។ ព្រះនាមនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ ព្រះចេស្ដានៅក្នុងយុគសម័យនៃនគរព្រះ ពិតជាសម្រេចបទទំនាយនៅក្នុង កណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ។ ព្រះជាម្ចាស់ មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ទ្រង់បានបង្កើត និង គ្រប់គ្រងលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ហើយទ្រង់គឺជាទីមួយ និងជាចុងក្រោយបង្អស់ នៅគ្រាចុងក្រោយ ព្រះជាម្ចាស់ប្រើព្រះនាមព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ដើម្បី បង្ហាញសេចក្ដីពិត និងដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការជំនុំជម្រះ ដោយចាប់ផ្ដើមឡើង ពីដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់។ តាំងពីនោះមក មនុស្សក៏បានហៅព្រះដែល យកកំណើតជាសាច់ឈាមថា ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ហើយក៏បានហៅ ព្រះគ្រីស្ទដែលយកកំណើតជាសាច់ឈាមថា ព្រះដ៏សកម្ម។ ហើយពួកជំនុំ នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ក៏ត្រូវបានហៅយ៉ាងនោះដែរ។

ពេលដំណឹងល្អនៃនគរព្រះផ្សាយទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោល ព្រះ ជាម្ចាស់ក៏បានស្ដារកិច្ចការទាំងអស់របស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងសកល លោកទាំងមូល រួចផ្ដោតកិច្ចការនោះទៅលើក្រុមមនុស្សដែលបានទទួលនូវ កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាគ្រាចុងក្រោយ និងទៅលើក្រុមមនុស្សដែលត្រូវ បានដៅទុក និងជ្រើសរើសដោយព្រះជាម្ចាស់ ហើយស្វែងរកផ្លូវពិត ដោយ ដួងចិត្តស្មោះត្រង់។ ដោយព្រោះកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ត្រូវបានផ្ទេរ នោះគណៈនិកាយទាំងអសក៏បានបាត់បង់កិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណ ហើយក៏ បានក្លាយជាកន្លែងដែលគេបោះបង់ ធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេង ក្រៅ តែពីស្វែងរកសេចក្ដីពិត។ សេចក្ដីនេះពិតជាបានសម្រេចនូវបទទំនាយក្នុង ព្រះគម្ពីរថា “មើល៎! គ្រានោះនឹងមកដល់... អញនឹងចាត់គ្រោះទុរភិក្សទៅ ក្នុងទឹកដីនោះ មិនមែនជាទុរភិក្សខ្សត់អាហារ ឬស្រេកទឹកទេ តែជាទុរភិក្ស ខ្សត់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាវិញ” (អេម៉ូស ៨:១១)។ នៅក្រោមការដឹក នាំនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ មនុស្សនៅក្នុងគណៈនិកាយផ្សេងៗ គឺជាមនុស្ស ដែលព្យាយាមឲ្យបានសេចក្ដីពិត និងជឿពិតលើព្រះជាម្ចាស់ បានទម្លាយ រនាំង និងឧបសគ្គនៃពួកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទ និងអ្នកបម្រើដ៏អាក្រក់ ហើយ ទីបំផុត គេក៏បានឮ និងបានទទួលស្គាល់ព្រះសូរសៀងព្រះជាម្ចាស់ ហើយ មនុស្សច្រើនឡើងៗ បានត្រឡប់ទៅចំពោះបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ។ ទិដ្ឋភាពសាសនាទាំងអស់រួបរួមគ្នា និងប្រជាជាតិទាំងអស់នាំគ្នាមកឯភ្នំនេះ លេចឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ នៅពេលមនុស្សដែលជឿពិតលើព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងគណៈនិកាយទាំងអស់ បានត្រឡប់មកវិញយ៉ាងច្រើនលើសលប់ ភាគ ច្រើននៃគណៈនិកាយទាំងនោះបានដួលរលំ ហើយតាំងពីគ្រានោះមក ពួក គេនៅសល់ត្រឹមឈ្មោះប៉ុណ្ណោះ។ តើនរណាអាចបញ្ឈប់លំអានព្រះបាទនៃ កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន? តើនរណាអាចរារាំងរាស្ត្រជ្រើសរើសរបស់ ព្រះជាម្ចាស់ មិនឲ្យត្រឡប់មកព្រះជាម្ចាស់វិញបាន? សហគមន៍សាសនា ទាំងមូល ហាក់បីដូចជាត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់។ លំហូរនៃ ការវិលត្រឡប់មកវិញ គឺប្រៀបបាននឹងទឹករលកដែលកំពុងកញ្ជ្រោលឡើង យ៉ាងខ្លាំង គ្មានអនុភាពណាអាចរាំងផ្លូវកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេ! យ៉ាងណាមិញ រដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្ម៉ុយនីសចិនក៏បានបន្តបៀតបៀនដល់ពួក ជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាឥតឈប់ឈរ តាំងពីពេលដែលព្រះដ៏មាន គ្រប់ព្រះចេស្ដាបានលេចមក និងបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចការរបស់ទ្រង់។ គេអន្ទះ អន្ទះតាមប្រមាញ់ព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ និងមនុស្សដែលដើរតាមព្រះ ជាម្ចាស់ និងធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ ព្រមទាំងបៀតបៀនរាស្ត្រជ្រើសរើស របស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងឃោរឃៅ ដោយព្យាយាមបំផ្លាញកិច្ចការនៅគ្រាចុង ក្រោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផង។ គេបានកោះហៅឲ្យមានការប្រជុំបន្ទាន់ជា ច្រើន ដើម្បីរៀបគម្រោងធ្វើយ៉ាងណាបំផ្លាញពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ ចេស្ដាឲ្យបាន។ គេបានរៀបចំ និងបញ្ចេញឯកសារសម្ងាត់ជាច្រើន ហើយ បានអនុវត្តមធ្យោបាយដ៏អាក្រក់ និងសាហាវបំផុតជាច្រើន ដោយចេញនូវ សេចក្ដីប្រកាសគ្រប់ទីកន្លែង បិទប្រកាសជាសាធារណៈ ប្រើប្រាស់ការផ្សព្វ ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ វិទ្យុ សារព័ត៌មាន ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វ ផ្សាយនានា ដើម្បីប្រឌិតនូវរឿងចចាមអារ៉ាម មួលបង្កាច់ និងទម្លាក់កំហុស ឥតសំចៃ ដោយបង្ខូចឈ្មោះពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ទាំងបង្ខំ បញ្ចូលមនោគមដល់មនុស្សដោយសេចក្ដីបង្រៀនដ៏អាក្រក់ និងជំនឿខុស ឆ្គងនានា ហើយអនុវត្តការលាងខួរក្បាល និងសមានកម្ម ដោយប្រើប្រាស់ ពួកជំនុំបីស្ថាប័ន ដើម្បីមើលខុសត្រូវ និងត្រួតពិនិត្យ ដោយចាត់បញ្ជូនអ្នក ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឲ្យស៊ើបអង្កេតជាចំហរ និងស៊ើបសួរជាសម្ងាត់ ទាំងប្រើ ការគ្រប់គ្រងមនុស្ស បញ្ជាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យពីអ្នកជិតខាង ហើយជំរុញ ប្រជាជនឲ្យរាយការណ៍ ដោយសន្យានឹងផ្ដល់រង្វាន់ជាច្រើន ដោយអនុវត្តនូវ ការឆែកឆេរផ្ទះប្រជាជនតាមទំនើងចិត្ត រុករើផ្ទះរបស់គេ ហើយរឹបអូសទ្រព្យ សម្បត្តិរបស់គេ ជំរិតទារប្រាក់ពីគេតាមរយៈការពិន័យ និងការប្រមូលទ្រព្យ សម្បត្តិ ដោយមធ្យោបាយមិនត្រឹមត្រូវ ធ្វើការចាប់ខ្លួនរាស្ត្រជ្រើសរើសរបស់ ព្រះជាម្ចាស់ជាសម្ងាត់ ឃាត់ខ្លួន និងឃុំខ្លួនពួកគេនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង តាម ទំនើងចិត្ត បង្ខំឲ្យគេសារភាពដោយធ្វើទារុណកម្ម ធ្វើទុក្ខរាងកាយ និងចិត្ត គំនិត ព្រលះយកគ្រឿងក្នុងពីមនុស្សរស់ ហើយវាយមនុស្សដល់ស្លាប់ ទាំង ដែលគេគ្មានទោស ថែមទាំងប្រើប៉ូលីស និងកម្លាំងប្រដាប់អាវុឌ មកសង្កត់ សង្កិនពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ។ល។ និង ។ល។ រដ្ឋាភិបាល បក្សកុម្ម៉ុយនីសចិន បានចាប់ខ្លួន និងបៀតបៀនគ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងពួកជំនុំនៃ ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ជារាស្ត្រជ្រើសរើសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ទាំងពុំមាន មនុស្សធម៌ ធ្វើឲ្យពួកគេរងនូវការលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងទារុណកម្ម ព្រម ទាំងទុក្ខវេទនាទាំងខាងរូបកាយ និងព្រលឹងវិញ្ញាណ ដោយពុំមានការអៀន ខ្មាស ហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើន បាត់បង់ជីវិតផង។ សកម្មភាព របស់រដ្ឋាភិបាល គួរឲ្យខ្លាចណាស់។ គិតត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ តាម ដែលឯកសារបានកត់ត្រាទុក យ៉ាងហោចណាស់ មានគ្រីស្ទបរិស័ទចំនួន ១៦៤នាក់ ត្រូវគេបៀតបៀនរហូតដល់ស្លាប់។ ឧទាហរណ៍ លោក ស៊ីយ៉ុង ជៀង (អាយុ ៤៣ឆ្នាំ) ជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ដែលមកពីក្រុងវូគូ តំបន់ស៊ុយ ស៊ី ខេត្តអានហ៊ុយ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាសម្ងាត់ ដោយប៉ូលីសក្នុងតំបន់ នៅ ព្រលឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៧ និងត្រូវគេវាយដំរហូតដល់ស្លាប់។ នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភាព ពេលដែលគ្រួសាររបស់លោកស៊ី បានឃើញសាក សពរបស់គាត់ឯកន្លែងបូជាសព សពរបស់គាត់មានស្នាមខ្មៅ និងស្នាមជាំ គ្រប់កន្លែង ព្រមទាំងប្រឡាក់ឈាមផង ហើយមានស្នាមរបួសធ្ងន់ជាច្រើន នៅនឹងក្បាលរបស់គាត់។ លោក យីអៃជុង (អាយុ៤២ឆ្នាំ) ជាគ្រីស្ទបិរស័ទ ម្នាក់ មកពីតំបន់ស៊ូយ៉ាង ខេត្តជៀងស៊ូ ត្រូវបក្សកុម្ម៉ុយនីសចិនចាប់ខ្លួន នៅ ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ ខណៈដែលគាត់កំពុងទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ពួក ជំនុំ។ បីថ្ងៃក្រោយមក គាត់ត្រូវវាយដំរហូតបាត់បង់ជីវិត។ លោកស្រី ជៀង គីជី ជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់រស់នៅស្រុកគីងហ៊ី តំបន់ពីងយូ ខេត្តហេណាន (អាយុ៤៦ឆ្នាំ ជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ ចេស្ដា នាសម័យនោះ) ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាសម្ងាត់ ហើយត្រូវឃុំខ្លួន ដោយ ប៉ូលីសបក្សកុម្ម៉ុយនីសចិន នៅថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ នៅក្រុងស៊ីនម៉ី ខេត្តហេណាន។ ពួកមន្ត្រីប៉ូលីសបានរៀបចំឲ្យមានតុលាការខុសច្បាប់មួយ និងបានប្រើប្រាស់ទារុណកម្ម ដើម្បីឲ្យគាត់សារភាព។ នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ លោកស្រី ជៀង ក៏បានបាត់បង់ជីវិត ដោយសារការវាយដំលើ រាងកាយ ពីសំណាក់ក្រុមប៉ូលីស... ក្រៅពីនេះនៅមានគ្រីស្ទបរិស័ទរាប់ពាន់ នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ និងឃុំខ្លួន ដោយប៉ូលីសបក្សកុម្ម៉ុយនីស ចិនទៀតផង។ អ្នកខ្លះត្រូវគេចាក់ឆ្នាំញៀន ហើយក្រោយមកក៏កើតជាជម្ងឺ ខូចសតិ អ្នកខ្លះត្រូវពិការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារតែទណ្ឌកម្ម រហូតដល់គេ មិនអាចមើលថែខ្លួនបាន អ្នកខ្លះត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង ហើយបន្ទាប់ពី ពីត្រូវបានដោះលែង គេក៏ត្រូវតាមដានដោយរដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្ម៉ុយនីសចិន ហើយដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេ។ យោងទៅតាមស្ថិតិត្រួសៗ ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំដ៏ខ្លីគឺឆ្នាំ២០១១ ដល់ឆ្នាំ២០១៣ រាស្ត្រជ្រើសរើសរបស់ ព្រះជាម្ចាស់ចំនួន ៣៨០,៣៨០នាក់ ត្រូវបានចាប់ និងឃាត់ខ្លួន ដោយរដ្ឋា ពិបាកបក្សកុម្ម៉ុយនីសចិននៅចិនដីគោក។ ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះ មាន មនុស្សចំនួន ៤៣,៦៤០នាក់ បានរងទារុណកម្មគ្រប់យ៉ាង នៅពេលត្រូវគេ សួរចម្លើយខុសច្បាប់។ មនុស្ស ១១១,៧៤០នាក់ ត្រូវគេបង្ខំឲ្យរងបទចោទ ជាច្រើន ហើយត្រូវគេពិន័យ ឬជំរិតដោយឥតខ្មាសអៀន គិតជាទឹកប្រាក់ ចំនួន ២៤៣,៦១៣,០០០រ៉េនមីនប៊ី ​មនុស្សចំនួន ៣៥,៣៣០នាក់ ត្រូវគេ រុករើផ្ទះសម្បែង ហើយទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ ១ពាន់លានរ៉េនមីនប៊ី (បូករួមទាំងតង្វាយពួកជំនុំ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន) ត្រូវរឹបអូសទាំងបង្ខំ និងគ្មានហេតុផល ពីសំណាក់អង្គភាពសន្តិសុខសាធារណៈ និងមន្ត្រីក្រោម បង្គាប់ ឬត្រូវមន្ត្រីប៉ូលីសរឹបអូសចូលហោប៉ៅរបស់គេ។ ពេលនិយាយពីការ ចាប់ខ្លួន និងការបៀតបៀនគ្រីស្ទបរិស័ទ នៅក្នុងពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ ព្រះចេស្ដា ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្ម៉ុយនីសចិន និងពេលនិយាយអំពី គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានព្រះចេស្ដា មានស្ថិតិត្រួសៗ បង្ហាញថា តួលេខទាំងនេះ គ្រាន់តែជាកម្ទេចព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ។ ការពិត ចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ចាប់ផ្ដើមកិច្ចការរបស់ទ្រង់ គ្រីស្ទបរិស័ទរាប់មិនអស់ នៅក្នុងពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ត្រូវគេ ចាប់ខ្លួន ត្រូវគេបៀតបៀន ត្រូវគេតាមដាន ឬត្រូវគេឃ្លាំងមើល ពីសំណាក់ រដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្ម៉ុយនីសចិន។ គេប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដ៏ឃោរឃៅ ដើម្បីកៀបសង្កត់បង្ហូរឈាម ពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ធ្វើឲ្យចិន ដីគោកក្លាយជាពិភពមួយដ៏គួរឲ្យខ្លាច។ ជាងនេះទៅទៀត ពួកជំនុំក៏ត្រូវគេ មួលបង្កាច់ ថ្កោលទោស និងវាយប្រហារ ពីគ្រប់គណៈនិកាយទាំងអស់។ កត្តានេះបាននាំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនូវពាក្យចចាមអារ៉ាមយ៉ាងឆាប់រហ័ស ព្រមទាំងមានព្យុះភ្លៀងនៃពាក្យមួលបង្កាច់ ការបំពាន និងការប្រទេចផ្ដាសា គ្រប់សណ្ឋាន។ សង្គមទាំងមូល និងសហគមន៍សាសនា សុទ្ធតែពោរពេញ ដោយការផ្សព្វផ្សាយ ដែលផ្ទុយស្រឡះគ្រប់យ៉ាង។ ការតតាំងរបស់មនុស្ស ខូចអាក្រក់ ចំពោះព្រះដ៏ពិត និងការបៀតបៀនផ្លូវពិត បានឈានទៅដល់ កម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយ។

តាំងពីគ្រាដែលមនុស្សត្រូវសាតាំងបង្ខូចមក ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពុំដែល ផ្អាកផែនការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ សម្រាប់ការសង្គ្រោះមនុស្សជាតិឡើយ។ ដោយឡែក មនុស្សជាតិទៅវិញទេដែលមិនស្គាល់សេចក្ដីពិត ហើយរឹតតែ មិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់។ ជាលទ្ធផល គ្រប់ពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មកយក កំណើតជាមនុស្ស ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចការថ្មី ទ្រង់ត្រូវគេបដិសេធ ហើយត្រូវ បៀតបៀន ពីសំណាក់ពួកអ្នកកាន់អំណាច និងពួកអ្នកកាន់សាសនា។ ពីរ ពាន់ឆ្នាំមុន ពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតជាសាច់ឈាម ទ្រង់ត្រូវ គេបៀតបៀន និងត្រូវចាប់ខ្លួន ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរ៉ូម និងដោយសារតែ ជំនឿរបស់សាសន៍យូដា រួចនៅទីបំផុត ព្រះអង្គក៏ត្រូវគេឆ្កាង។ នៅគ្រាចុង ក្រោយ ដោយសារទ្រង់បានយាងមកប្រសូតជាសាច់ឈាម នៅប្រទេសចិន ដើម្បីធ្វើកិច្ចការជំនុំជម្រះ ទ្រង់ក៏ត្រូវគេបៀតបៀនយ៉ាងសាហាវ ហើយត្រូវ ប្រមាញ់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបក្សកុំម្ម៉ុយនីសចិន និងត្រូវគេជេរផ្ដាសា ត្រូវ គេទម្លាក់កំហុស ត្រូវគេចោទប្រកាន់ និងត្រូវបដិសេធពីគណៈនិកាយទាំង អស់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។ នេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ច្បាស់ពីចរិតខូចអាក្រក់ និង សាហាវរបស់មនុស្ស។ យើងអាចស្រមៃបានថា ព្រះជាម្ចាស់ពិបាកប៉ុនណា ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ក្នុងបន្ទាយវិញ្ញាណអាក្រក់ ជាទីដែលមាន ពពកខ្មៅយ៉ាងធ្ងន់ ហើយមានវិញ្ញាណអាក្រក់គ្រប់គ្រងអំណាចផងនោះ។ ហេតុដូច្នេះ ព្រះជាម្ចាស់មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ហើយទ្រង់មានសិទ្ធិអំណាច និងព្រះចេស្ដាលើសគេទាំងអស់។ ទោះបីអានុភាពរបស់សាតាំងឃោរឃៅ យ៉ាងណា មិនថា ពួកគេតតាំង និងវាយប្រហារយ៉ាងណា ក៏ឥតប្រយោជន៍ អ្វីទាំងអស់។ ក្នុងរយៈប្រហែល២០ឆ្នាំ ដំណឹងល្អអំពីនគរព្រះដ៏មានគ្រប់ ព្រះចេស្ដា បានផ្សាយទៅពេញចិនដីគោក នៅក្រោមការសង្កត់សង្កិនយ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកជំនុំរាប់រយពាន់បានផុសឡើងនៅទូទាំងប្រទេស ហើយមាន មនុស្សរាប់លាននាក់ បានចុះចូលនឹងព្រះនាមព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា។ គណៈនិកាយទាំងអស់ក៏ត្រឡប់ជាអស់សង្ឃឹមសឹងមួយរំពេច ពីព្រោះចៀម របស់ព្រះជាម្ចាស់បានស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់ ហើយពួកគេត្រឡប់ មកដើរតាមព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់ លុតក្រាបនៅចំពោះព្រះអង្គ ហើយត្រូវ បានស្រោចស្រព និងមើលថែដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ព្រះជាម្ចាស់។ ការនេះ បានសម្រេចបទទំនាយមួយ ក្នុងព្រះគម្ពីរថា “ប្រជាជាតិទាំងអស់នឹងចូល ទៅទីនោះហូរហែរ” (អេសាយ ២:២)។ ការដែលមនុស្សទាំងអស់ ដែល ជឿលើព្រះជាម្ចាស់ នឹងត្រឡប់មករកព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាវិញ នៅទី បំផុត គឺជាការដែលចៀសមិនផុតទេ ពីព្រោះការនេះត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ គ្រោង និងដៅទុកជាយូរមកហើយ។ គ្មាននរណាម្នាក់អាចផ្លាស់ប្ដូរការនេះ បានឡើយ! អ្នកជឿក្លែងក្លាយទាំងអស់ ដែលជឿព្រះ ដើម្បីឲ្យពួកគេបាន ត្រឹមចម្អែតក្រពះ និងពួកមនុស្សអាក្រក់ ពួកទទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទ និងពួកអ្នក គង្វាលក្លែងក្លាយ ដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ ទាស់ទទឹង ហើយថ្កោលទោសព្រះ ដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា នឹងត្រូវលាតត្រដាង ហើយលុបបំបាត់ដោយកិច្ចការ របស់ព្រះជាម្ចាស់។ សហគមន៍សាសនាទាំងមូល ត្រូវបានកិច្ចការរបស់ព្រះ ជាម្ចាស់បំផ្លាញ និងកម្ទេចចោលទាំងស្រុង។ ទីបំភុត កិច្ចការនៃព្រះដ៏មាន គ្រប់ព្រះចេស្ដា បានបញ្ចប់ដោយសិរីរុងរឿង។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ ទោះបី ជាមានការតតាំងយ៉ាងវីវក់ និងការសង្កត់សង្កិនយ៉ាងឃោរឃៅ ពីសំណាក់ រដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្ម៉ុយនីសចិន ក៏ដំណឹងល្អអំពីនគរព្រះ នៅតែត្រូវបានផ្សព្វ ផ្សាយទៅយ៉ាងលឿនដូចផ្ទេកបន្ទោរ។ ផែនការចង់លុបបំបាត់ និងបំផ្លាញ កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្ម៉ុយនីសចិន បញ្ចប់ ទៅដោយភាពបរាជ័យ។ អានុភាពអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលតតាំងជាមួយនឹង ព្រះជាម្ចាស់ ត្រូវបានបំផ្លាញ និងដួលរលំទៅទាំងអស់ នៅក្នុងការជំនុំជម្រះ ដ៏មានតេជានុភាព ហើយពោរពេញដោយព្រះពិរោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ដូចដែលព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា មានបន្ទូលថា “អស់អ្នកណាដែលអញ ស្រឡាញ់ នឹងរស់នៅអស់កល្បជានិច្ចជាប្រាកដ ហើយអស់អ្នកណាដែល ទាស់ទទឹងនឹងអញ នឹងត្រូវទទួលទោសពីអញអស់កល្បជានិច្ចដែរ។ ដ្បិត អញជាព្រះដែលប្រចណ្ឌ ហើយដោយព្រោះគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សបានធ្វើ អញនឹងមិនលើកលែងឲ្យគេស្រួលៗឡើយ។ អញនឹងឃ្លាំមើលផែនដីទាំង មូល ហើយអញនឹងបង្ហាញព្រះកាយ ដល់មនុស្សដែលជាពួកបរិវារដ៏លើស លប់ ដោយលេចមកនៅខាងកើតផែនដី ដោយសេចក្ដីសុចរិត តេជានុភាព សេចក្ដីក្រោធ និងការដាក់ទោស!” (“ជំពូកទី២៦” នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ជាម្ចាស់ ថ្លែងទៅកាន់សកលលោកទាំងមូល នៅក្នុង ព្រះបន្ទូលដែលលេច មកជាសាច់ឈាម)។ “នគររបស់អញ កំពុងលេចចេញជារូបរាង នៅពីលើ សកលលោកទាំងមូល ហើយបល្ល័ង្ករបស់អញ មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងដួងចិត្ត របស់មនុស្សរាប់លាននាក់។ ដោយមានជំនួយពីពួកទេវតា ស្នាព្រះហស្តដ៏ អស្ចារ្យរបស់អញ នឹងនាំមកនូវផលផ្លែ។ កូនប្រុស និងរាស្ត្រទាំងអស់របស់ អញ រង់ចាំការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់អញ យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ចង់ឲ្យ អញបានមករួបរួមនឹងគេ មិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយម្ដងទៀតឡើយ។ ម្ដេចបានជា រាស្ត្រតូចទាបដ៏ច្រើនសន្ធឹករបស់អញ មិនអាចរត់ប្រណាំងគ្នាក្នុងការអបអរ ដោយអំណរ ព្រោះការដែលអញនៅជាមួយពួកគេដូច្នេះ? តើការនេះអាច ជាការជួបជុំគ្នា ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវបង់ថ្លៃដែរឬទេ? អញមានកិត្តយស នៅចំពោះភ្នែកមនុស្សតាំងអស់ អញត្រូវបានប្រកាសដោយពាក្យសម្ដីរបស់ មនុស្សទាំងអស់។ ជាងនេះទៅទៀត នៅពេលអញត្រឡប់មកវិញ អញនឹង យកឈ្នះអនុភាពទាំងអស់របស់ខ្មាំងសត្រូវ។ ពេលវេលាដល់ហើយ! អញ នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការរបស់អញ អញនឹងសោយរាជ្យជាក្សត្រក្នុងចំណោម មនុស្សលោក! អញកំពុងស្ថិតលើចំណុចរបត់! ហើយអញក៏បម្រុងនឹងចាក ចេញទៅដែរ! នេះជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាកំពុងសង្ឃឹម វាជាអ្វីដែលគេចង់បាន។ អញនឹងឲ្យមនុស្សទាំងអស់ មើលឃើញថ្ងៃមកដល់របស់អញ ហើយពួកគេ ទាំងអស់នឹងស្វាគមន៍ថ្ងៃមកដល់របស់អញ ដោយអំណរ!” (“ជំពូក២៧” នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ថ្លែងទៅកាន់សកលលោកទាំងមូល នៅក្នុង ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម)។ ពេលដំណឹងល្អពីនគរព្រះបានផ្សាយ ទៅ ពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ក៏លូតលាស់កាន់តែធំ ហើយចំនួន អ្នកជឿក៏កើនច្រើនឡើងៗឥតឈប់ឈរ។ សព្វថ្ងៃនេះ ពួកជំនុំនេះកំពុងតែ ចម្រើនឡើងខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់។ ព្រះបន្ទូលដែលព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ ចេស្ដា គឺព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ បង្ហាញចេញមក បានផ្សាយទៅដល់ មនុស្សរាប់ពាន់គ្រួសារជាយូរមកហើយ ហើយកំពុងតែត្រូវបានទទួលយក ពីសំណាក់មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងៗ។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បាន សម្ដែងនូវសិទ្ធិអំណាច និងព្រះចេស្ដាដ៏ខ្ពស់បំផុត។ កត្តាដែលប្រកែកមិន បាននេះ បង្ហាញយ៉ាងពេញលេញថា “គ្រប់អ្វីទាំងអស់បានសម្រេច ដោយ ព្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់!”

“[23] ដើមឡើយ មានព្រះបន្ទូល ព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ ព្រះបន្ទូលជាព្រះជាម្ចាស់ ហើយព្រះបន្ទូលក៏បានក្លាយជាសាច់ឈាម” (យ៉ូហាន ១:១)។ ដើមឡើយ ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃ និងផែនដី និងសព្វសារពើទាំងអស់ ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ ព្រមទាមបានដឹកនាំ មនុស្សលោក ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ផងដែរ។ នៅគ្រាចុងក្រោយ ព្រះ ជាម្ចាស់ក៏សម្រេចអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែរ។ ការបន្សុទ្ធ ការប្រោសរាស្ត្រជ្រើសរើសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឲ្យបានគ្រប់លក្ខណ៍ និងការ ទទួលស្គាល់នគររបស់ព្រះគ្រីស្ទ សុទ្ធតែនឹងត្រូវសម្រេចឲ្យបាន ដោយព្រះ បន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ដូច្នេះ គ្មានអ្វីប្លែកចំពោះការដែលពួកជំនុំនៃព្រះ ដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាកើតចេញមកពីកិច្ចការនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បានបង្កើតឡើងក្រោមការដឹកនាំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាឡើយ លើស ពីនេះទៀត ពួកជំនុំនេះក៏កំពុងតែចម្រើនឡើង បើទោះបីជាមានការសង្កត់ សង្កិន និងការបៀតបៀនដ៏សាហាវ ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្ម៉ុយនីស ព្រមទាំងការថ្កោលទោស និងប្រឆាំងទាស់យ៉ាងវីវក់ ពីសំណាក់ពួកទទឹង នឹងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនា។ កត្តានេះបង្ហាញឲ្យឃើញ ពីសិទ្ធិអំណាច និងព្រះចេស្ដានៃព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ យ៉ាងពេញលេញ។ អាចនិយាយបានថា ប្រសិនបើគ្មានការលេចមក និងគ្មានកិច្ចការរបស់ព្រះ ដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាទេ ក៏មុខជាគ្មានពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ដែរ ហើយប្រសិនបើគ្មានព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញមកទេ នោះក៏ មុុខជាគ្មានវត្តមានពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ទ្រង់កំពុងស្រោចស្រព និងកំពុងចិញ្ចឹមរាស្ត្រជ្រើសរើសរបស់ទ្រង់ ដោយ ព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់ថ្លែង ហើយអស់អ្នកដែលបានទទួលកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ក៏កំពុងអាស្រ័យផលនៃការមើលថែដោយព្រះបន្ទុលរបស់ទ្រង់ និងកំពុងតែ ឆ្លងកាត់កិច្ចការសង្គ្រោះមនុស្សលោក របស់ទ្រង់ផងដែរ។ ព្រះដ៏មានគ្រប់ ព្រះចេស្ដាមានបន្ទូលថា “អញកំពុងបំពេញកិច្ចការរបស់អញ ក្នុងសាកលលោកទាំងមូល ហើយនៅទិសខាងកើត ក៏មានសូរផ្គរលាន់គ្រាំងៗឥតដាច់ បណ្ដាលឲ្យជាតិសាសន៍ និងគណៈនិកាយទាំងអស់ញាប់ញ័រ។ គឺសូរសៀងរបស់អញនេះហើយ ដែលបានដឹកនាំមនុស្សទាំងអស់ មកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ អញនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបង្ក្រាប ដោយព្រោះសូរសៀងរបស់អញ ឲ្យគេធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវទឹកហូរ រួចចុះចូលនឹងអញ ពីព្រោះអញបានយកសិរីល្អរបស់អញពីផែនដីមកវិញ ជាយូរមកហើយ និងបានបញ្ចេញសិរីល្អជាថ្មី នៅឯទិសខាងកើត។ តើនរណាខ្លះ មិនចង់ឃើញសិរីល្អរបស់អញ? តើនរណាខ្លះ មិនរង់ចាំការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់អញដោយអន្ទះសា? តើនរណាខ្លះ មិនស្រេកឃ្លានចង់ឃើញការបង្ហាញវត្ដមានជាថ្មីរបស់អញ? តើនរណាខ្លះ មិនប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អញ? តើនរណាខ្លះ មិនអាចមករកពន្លឺបាន? តើនរណាខ្លះ មើលមិនឃើញភាពសម្បូរសប្បាយនៃទឹកដីកាណាន? តើនរណាខ្លះ មិនទន្ទឹងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញ នៃព្រះដ៏ប្រោសលោះ? តើនរណាខ្លះ មិនថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះចេស្ដាអស្ចារ្យ? សូរសៀងរបស់អញ នឹងត្រូវផ្សាយទៅពេញទាំងផែនដី។ អញចង់មានបន្ទូលជាច្រើនទៀត ទៅរាស្ត្រជ្រើសតាំងរបស់អញ ដោយបែរព្រះភក្រ្តរបស់អញទៅរកគេ។ អញថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់អញទៅកាន់សាកលលោក និងមនុស្សលោកទាំងមូល ដូចផ្គរលាន់សូរសន្ធឹក ដែលអង្រួនទាំងភ្នំ និងទន្លេ។ អំណេះតទៅ ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះឱស្ឋរបស់អញ បានក្លាយជាកំណប់ទ្រព្យរបស់មនុស្ស ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ត្រេកអរសប្បាយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់អញដែរ។ ផ្លេកបន្ទោរជះពន្លឺពីទិសខាងកើតទៅដល់ទិសខាងលិច។ ព្រះបន្ទូលរបស់អញ គឺជាព្រះបន្ទូលដែលមនុស្សរារែកមិនចង់បោះបង់ចោល ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នា គេក៏រកយល់មិនបាន ប៉ុន្តែ គេត្រេកអរសប្បាយនឹងព្រះបន្ទូលកាន់ច្រើនឡើងៗ។ មនុស្សគ្រប់ៗគ្នា ដែលត្រេកអរសប្បាយ ហើយសាទរចំពោះការយាងមកដល់របស់អញ ដូចជាទារកដែលទើបនឹងកើត។ តាមរយៈសូរសៀងរបស់អញ អញនឹងនាំមនុស្សគ្រប់គ្នាមកចំពោះអញ។ ហេតុនេះ អញនឹងចូលទៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកជាផ្លូវការ ដើម្បីឲ្យពួកគេថ្វាយបង្គំអញ។ អញនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សគ្រប់ៗគ្នាមកនៅចំពោះព្រះភក្រ្តអញ និងមើលឃើញផ្លេកបន្ទោរជះពន្លឺពីទិសខាងកើត ហើយឃើញអញនឹងយាងចុះមកលើ “ភ្នំដើមអូលីវ” ដែលនៅទិសខាងកើត ដោយសិរីរុងរឿងដែលអញបានបញ្ចេញ និងដោយព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះឱស្ឋរបស់អញ។ ពួកគេនឹងឃើញថា អញបានមកដល់ផែនដីជាយូរមកហើយ ក៏មិនមែនជាកូនសាសន៍យូដាទៀតដែរ ប៉ុន្តែជាផ្លេកបន្ទោរនៅទិសខាងកើត។ ដ្បិតអញត្រូវប្រោសឲ្យរស់ឡើងវិញ និងបានចាកចេញពីក្នុងចំណោមមនុស្សលោកជាយូរមកហើយ ហើយក្រោយមក អញក៏លេចមកជាថ្មីជាមួយនឹងសិរីល្អ នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោក។ អញជាព្រះដែលទទួលបានការថ្វាយបង្គំច្រើនសម័យកាលរាប់មិនអស់ តាំងពីមុនមក ហើយអញក៏ជាទារកដែលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានបោះបង់ចោល ច្រើនសម័យកាលរាប់មិនអស់ ពីមុនមកដែរ។ លើសពីនេះ អញគឺជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្ដា ពោរពេញដោយសិរីល្អក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ! ចូរឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាចូលមកចំពោះបល្ល័ង្ករបស់អញ ហើយមើលឃើញព្រះភក្រ្តដ៏មានសិរីល្អរបស់អញ ស្តាប់សូរសៀងរបស់អញ និងសម្លឹងមើលទៅឯស្នាព្រះហស្ដរបស់អញ។ នេះគឺជាបំណងហឫទ័យទាំងស្រុងរបស់អញ វាជាទីបញ្ចប់ និងជាចំណុចកំពូលនៃផែនការរបស់អញ ហើយក៏ជាគោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អញផងដែរ។ ចូរឲ្យមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ថ្វាយបង្គំអញ ឲ្យមនុស្សគ្រប់ភាសាទទួលស្គាល់អញ ឲ្យមនុស្សគ្រប់ៗគ្នាដាក់ជំនឿរបស់គេមកលើអញ ហើយឲ្យមនុស្សគ្រប់ៗគ្នាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អញ!” (“សំឡេងផ្គរលាន់ទាំងប្រាំពីរ៖ ថាដំណឹងល្អនៃនគរព្រះ នឹងផ្សាយទៅពាសពេញទាំងសាកលលោក” ក្នុងព្រះបន្ទូល ដែលលេចមកជាសាច់ឈាម)។ រាស្ត្រជ្រើសរើសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ទទួល បាននូវសេចក្ដីសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យ ដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ ព្រះចេស្ដា។ ទីបំផុត កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅចិនដីគោក ក៏បានបញ្ចប់ ដោយសិរីរុងរឿង។ ពេលនេះ រាស្ត្រជ្រើសរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងផ្សាយព្រះ បន្ទូលរបស់ទ្រង់ និងធ្វើបន្ទាប់ពីស្នាព្រះហស្តទ្រង់ ទៅគ្រប់ប្រទេស គ្រប់ទី កន្លែង។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នឹងត្រូវផ្សាយទៅទូទាំងពិភពលោក ហើយមិនយូរប៉ុន្មាន ទ្រង់នឹងលេចមកឲ្យគ្រប់ជាតិសាសន៍ និងមនុស្សទាំង អស់ឃើញជាសាធារណៈ។ មនុស្សមកពីគ្រប់ប្រទេស គ្រប់ទីកន្លែង ដែល ប្រាថ្នាចង់ឃើញការលេចមករបស់ព្រះជាម្ចាស់ មុខជាពុំធ្លាប់ស្រមៃថា ព្រះ ដែលគេចង់ឲ្យលេចមកជាសាធារណៈ បានយាងចុះមកឯទិសខាងកើតនៃ ពិភពលោកនេះ គឺនៅប្រទេសចិន ជាសម្ងាត់ និងបានអនុវត្តដំណាក់កាល កិច្ចការនៃការធ្វើចម្បាំង និងសេចក្ដីសង្គ្រោះរួចទៅហើយ។

នៅគ្រាចុងក្រោយ ពេលដែលយុគសម័យនោះហៀបនឹងដល់ទីបញ្ចប់ ព្រះជាម្ចាស់បានយកកំណើតជាមនុស្ស ហើយបានយាងចុះមកគង់នៅក្នុង ទីសំណាក់របស់នាគក្រហមធំ ជាសម្ងាត់ គឺប្រទេសចិន ជាកន្លែងដែលត្រូវ បានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការ ជាបន្ទាយរឹងមាំរបស់ពួកមនុស្ស ដែលមិនជឿថាមានព្រះ។ ព្រះជាម្ចាស់តយុទ្ធនឹងសាតាំង រួចអនុវត្តកិច្ចការ សំខាន់បំផុតនៅក្នុងផែនការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ គឺឲ្យសាតាំងបរាជ័យទាំង ស្រុង និងការសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ ដោយប្រាជ្ញាញាណ និងព្រះចេស្ដា ផ្សេងៗគ្នារបស់ព្រះអង្គ។ ប៉ុន្តែដោយសារការចោទប្រកាន់ ការថ្កោលទោស ការប្រឌិត និងការមួលបង្កាច់ដ៏ឃោរឃៅ ពីបក្សកាន់អំណាចរបស់ប្រទេស ចិន មនុស្សជាច្រើនដែលមិនដឹងការពិត គេជឿស្លុមតាមពាក្យចចាមអារ៉ាម របស់បក្សកុម្ម៉ុយនីសចិន។ ជាពិសេស ក្រុមអ្នកកាន់សាសនា ក៏បន្តថ្កោល ទោស និងប្រមាថការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់ សូម្បីសព្វថ្ងៃនេះក៏ដោយ ហើយពួកគេឈរខាងរដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្ម៉ុយនីសចិន ដែលមិនជឿថាមាន ព្រះនេះ ទាំងស្រុង ដើម្បីតតាំងនឹងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ពិតជាគួរឲ្យ ស្ដាយណាស់! មនុស្សទាំងនេះមិនដែលរំពឹងថា ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា គឺព្រះដែលពួកគេតតាំងនោះ ពិតជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលបានយាងមក នោះទេ។ ពេលព្រះជាម្ចាស់លេចមកជាសាធារណៈ ពួកគេនឹងបានត្រឹមតែ យំសោក ទាំងសង្កៀតធ្មេញ និងគក់ទ្រូងរបស់គេផង។ សេចក្ដីនេះសម្រេច នូវព្រះបន្ទូលក្នុងកណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈថា “មើល ព្រះអង្គយាងមកនៅលើពពក ហើយភ្នែកមនុស្សទាំងអស់ នឹងមើលឃើញទ្រង់ ហើយអ្នកដែលបានចាក់ ទ្រង់ក៏មើលឃើញដែរ ហើយអស់ពូជមនុស្សទាំងអស់លើផែនដីនឹងទ្រហោ យំ ដោយសារទ្រង់។ មែនហើយ អាមែន” (វិវរណៈ ១:៧)។ ការជំនុំជម្រះ នៃបល្ល័ង្កសធំនៅគ្រាចុងក្រោយ បានចាប់ផ្ដើមជាយូរមកហើយ។ ពេលនេះ គ្រោះមហន្តរាយនានា ក៏មានទំហំរឹតតែធំឡើង គ្រោះកាចនានា ក៏រាតត្បាត ពេញផែនដី គ្រោះទុរភិក្ស ទឹកជំនន់ សត្វល្អិតចង្រៃ និងមហន្តរាយផ្សេងៗ ទៀតក៏នៅតែបន្តកើតឡើង។ មិនយូរប៉ុន្មាន គ្រោះមហន្តរាយធំៗនឹងធ្លាក់ មកលើយើង ហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងដាក់ទោសនាគក្រហមធំជាផ្លូវការ និង ពួកមនុស្សអាក្រក់ដែលតតាំងនឹងទ្រង់ផងដែរ។ ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា មានព្រះបន្ទូលថា “នៅក្នុងនគរនេះ សារពើជាច្រើននៃសត្តនិករ ចាប់ផ្ដើម មានជីវិតឡើងវិញ និងទទួលបានអនុភាពជីវិតរបស់គេមកវិញដែរ។ ដោយ សារតែការប្រែប្រួលសភាពនៃផែនដី ព្រំដែនរវាងទឹកដីមួយ និងទឹកដីមួយ ទៀត ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ។ អញបានទាយទុកថា នៅពេលដីផ្ដាច់ចេញពីដី ហើយដីរួមគ្នាជាដី នៅគ្រានោះអញនឹងវាយកម្ទេចជាតិសាសន៍ទាំងអស់ឲ្យ ខ្ទេចខ្ទី។ នៅពេលនេះ អញនឹងធ្វើឲ្យសត្តនិករទាំងអស់ បានជាថ្មីឡើងវិញ ហើយបែងចែកសកលលោកទាំងមូលម្ដងទៀត អញធ្វើដូច្នេះ ដោយធ្វើឲ្យ សកលលោកនេះមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗដែលចាស់ ឲ្យក្លាយជា ថ្មីវិញ នេះគឺជាផែនការរបស់អញ ហើយទាំងអស់នេះក៏ជាកិច្ចការរបស់អញ ដែរ។ នៅពេលជាតិសាសន៍ និងមនុស្សទាំងអស់លើផែនដី ត្រឡប់មកនៅ ចំពោះបល្ល័ង្ករបស់អញ នោះអញនឹងយកភាពសម្បូរសប្បាយនៃស្ថានសួគ៌ ហើយយកមកដាក់នៅលើពិភពរបស់មនុស្ស ដើម្បីគេអរព្រះគុណដល់អញ ដែលពិភពលោកនេះ បានពេញដោយភាពសម្បូរសប្បាយគ្មានគូរប្រៀប។ តែដរាបណាពិភពលោកចាស់នេះនៅតែមានបន្តមានវត្តមាន នោះអញនឹង ជះសេចក្ដីក្រោធរបស់អញ មកលើជាតិសាសន៍ទាំងអម្បាលម៉ាន អញនឹង ចេញក្រឹត្យរដ្ឋបាលរបស់អញ ពាសពេញសកលលោក ព្រមទាំងធ្វើការដាក់ ទោសដល់មនុស្សណាដែលល្មើសនឹងក្រឹត្យរដ្ឋបាលនេះ៖

ពេលអញបែរព្រះភក្ត្ររបស់អញទៅកាន់សកលលោក ដើម្បីថ្លែងព្រះ បន្ទូល មនុស្សទាំងអស់ស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងរបស់អញ ហើយពេលនោះគេ មើលឃើញកិច្ចការទាំងអស់ដែលអញបានសាង នៅទូទាំងសកលលោក។ អស់អ្នកដែលបានតាំងខ្លួន ទាស់ទទឹងនឹងព្រះហឫទ័យរបស់អញ ពោលគឺ មនុស្សដែលទាស់ទទឹងនឹងអញ ដោយទង្វើរបស់មនុស្ស នឹងត្រូវនៅក្រោម ការដាក់ទោសរបស់អញ។ អញនឹងយកផ្កាយជាច្រើននៅលើមេឃ រួចធ្វើវា ឲ្យថ្មីវិញ ចូរអរព្រះគុណអញ ដ្បិតព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ នឹងបានថ្មីឡើង ផ្ទៃមេឃ លែងចាស់ដូចពីមុន ហើយសារពើជាច្រើននៅលើផែនដី នឹងបាន ជាថ្មីឡើងវិញដែរ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងបានសម្រេច តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ អញ។ ជាតិសាសន៍ជាច្រើន នៅក្នុងសកលលោកនឹងត្រូវបែងចែកជាថ្មីម្ដង ទៀត ហើយជំនួសដោយនគររបស់អញ ដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិនានាលើផែនដី រលាយបាត់ទៅរហូត ហើយជាតិសាសន៍ទាំងអស់នឹងក្លាយទៅជានគរមួយ ដែលថ្វាយបង្គំអញ ប្រជាជាតិទាំងអស់លើផែនដីនឹងត្រូវវិនាស ហើយលែង មានវត្តមានជារៀងរហូត។ មនុស្សទាំងអស់ដែលជាកម្មសិទ្ធិមេកំណាចនឹង ត្រូវវិនាសសាបសូន្យ ហើយមនុស្សទាំងអស់ដែលថ្វាយបង្គំសាតាំង នឹងត្រូវ ពិការដោយភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅរបស់អញ ពោលគឺ មនុស្សទាំងអស់នឹងត្រូវ ក្លាយទៅជាផេះ លើកលែងតែមនុស្សនៅក្នុងលំហូរនេះតែប៉ុណ្ណោះ។ ពេល អញដាក់ទោសមនុស្សជាច្រើន តាមការប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នានោះ មនុស្សដែល នៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់កាន់សាសនា នឹងត្រឡប់មកឯនគររបស់អញ ត្រូវ បានបង្ក្រាបដោយកិច្ចការរបស់អញ ដ្បិតពួកគេនឹងបានឃើញការមកដល់ របស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធ ដោយជិះលើដុំពពកស។ មនុស្សទាំងអស់នឹងត្រូវញែក ទៅតាមជំពូករបស់គេផ្ទាល់ ហើយគេនឹងទទួលនូវការដាក់ទោស ទៅតាម ការប្រព្រឹត្តរបស់គេ។ អស់អ្នកដែលបានក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងអញ គេនឹង នឹងវិនាស ចំណែកមនុស្សដែលពុំមានសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងអញ នោះគេ នឹងបន្តមានវត្តមាននៅលើផែនដី ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កូនប្រុសៗ និង រាស្ត្ររបស់អញ ដោយព្រោះតែរបៀបដែលគេបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន។ អញនឹងសម្ដែងព្រះកាយរបស់អញឲ្យមនុស្ស និងជាតិសាសន៍ជាច្រើនបាន ឃើញ រួចអញនឹងបន្លឺព្រះសូរសៀងផ្ទាល់របស់អញលើផែនដី ទាំងប្រកាស ពីការសម្រេចកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យរបស់អញ ដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិទាំងអស់បាន ឃើញផ្ទាល់ភ្នែករបស់គេ” (“ជំពូកទី២៦” នៃព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់ ថ្លែងទៅកាន់សកលលោកទាំងមូល នៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលលេចមកជា សាច់ឈាម)។ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិ យើងមើលឃើញថា មនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់ ដែលប្រឆាំងទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ជាចំហរ ហើយ តតាំងនឹងទ្រង់ដោយអន្ទះសារ សុទ្ធតេត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាញចោល។ កាលពីបួនពាន់ឆ្នាំមុន ទីក្រុងសូដុំម និងកូម៉ូរា ត្រូវឆេះសុសដោយភ្លើង និង ស្ពាន់ធ័រដែលព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់ពីសា្ថនសួគ៌មក ដោយសារអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ ធ្ងររបស់គេ។ ដូចគ្នាដែរ ចក្រភពរ៉ូមក៏ត្រូវបំផ្លាញដោយមហន្តរាយមកពីព្រះ ជាម្ចាស់ ព្រោះការតតាំងរបស់គេ ការដែលគេដាក់ទោសព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ និងការដែលគេបៀតបៀនគ្រីស្ទបរិស័ទ។ នៅមានឧទាហរណ៍ច្រើនទៀត។ នៅគ្រាចុងក្រោយ មនុស្សអាក្រក់ណាដែលថ្កោលទោស ហើយតតាំងនឹង ព្រះជាម្ចាស់ នឹងត្រូវបណ្ដាសារ ហើយត្រូវទ្រង់បំផ្លាញចោលជាមិនខាន។ នេះបានចំជានិស្ស័យដ៏សុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាកដមែន!

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាមានបន្ទូលថា “នគរស្ថានសួគ៌កំពុងតែរីកធំ ឡើងៗ នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោក នគរនេះកំពុងលេចចេញជារូបរាង នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោក ហើយក៏កំពុងក្រោកឈរឡើងក្នុងចំណោម មនុស្សលោកដែរ គ្មានអនុភាណាអាចបំផ្លាញនគររបស់អញបានឡើយ។ ... នៅក្នុងការដឹកនាំនៃពន្លឺរបស់អញ ឯងច្បាស់ជាអាចកម្ទេចការត្រួតត្រាដ៏ តឹងរ៉ឹងរបស់អនុភាពនៃភាពងងឹតបាន។ ឯងច្បាស់ជាមិនបាត់បង់ពន្លឺដែល កំពុងដឹកនាំឯង នៅក្នុងភាពងងឹតនេះឡើយ។ ឯងនឹងក្លាយជាចៅហ្វាយ នៃសត្តនិករទាំងអស់។ ឯងនឹងក្លាយជាមនុស្សដ៏មានជ័យជម្នះ នៅចំពោះ សាតាំងជាប្រាកដ។ នៅពេលដែលនគររបស់នាគក្រហមធំដួលរលំ នោះ ឯងច្បាស់ជាក្រោកឡើង នៅកណ្ដាលចំណោមមនុស្សជាច្រើន ដើម្បីនឹង ធ្វើបន្ទាល់ពីជ័យជម្នះរបស់អញ។ ឯងប្រាកដជាឈរមាំ ឥតរង្គើ ក្នុងស្រុក ស៊ីនីម។ ដោយតែសារទុក្ខវេទនាដែលឯងទ្រាំទ្រ ឯងនឹងទទួលបានព្រះពរ របស់អញ ទុកជាមរតក ហើយឯងនឹងផ្សាយសិរីរុងរឿងរបស់អញ ទៅពេញ សកលលោកទាំងមូល” (“ជំពូកទី១៩” នៃព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់ ថ្លែងទៅកាន់សកលលោកទាំងមូល នៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលលេចមកជា សាច់ឈាម )។ “ពេលកិច្ចការទាំងបីដំណាក់កាល ត្រូវដល់ទីបញ្ចប់ នោះ នឹងមានមនុស្សមួយក្រុម ដែលធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ ត្រូវបង្កើតឡើង ជាក្រុមមនុស្សស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់។ មនុស្សមួយក្រុមនេះ សុទ្ធតែស្គាល់ព្រះ ជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នា ហើយអាចយកសេចក្ដីពិតទៅអនុវត្តទៀតផង។ ពួក គេនឹងមានទាំងមនុស្សធម៌ និងមានសតិ ហើយស្គាល់គ្រប់កិច្ចការនៃសេច ក្ដីសង្គ្រោះទាំងបីដំណាក់កាលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផង។ នេះជាកិច្ចការ ដែល នឹងសម្រេចឲ្យបាននៅទីបញ្ចប់ ហើយមនុស្សទាំងនេះ គឺជាផលដែលបាន មកពីកិច្ចការគ្រប់គ្រងរយៈពេល៦ពាន់ឆ្នាំ និងជាទីបន្ទាល់ដ៏មានអនុភាព បំផុត សម្រាប់ភាពបរាជ័យចុងក្រោយបំផុតរបស់សាតាំង។ មនុស្សដែល អាចធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ នឹងអាចទទួលបានសេចក្ដីសន្យា និងព្រះពរ របស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយក៏ជាក្រុមមនុស្សដែលស្ថិតស្ថេរនៅ ដល់ទីបញ្ចប់ ជាក្រុមមនុស្សដែលមានសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយធ្វើបន្ទាល់ពី ព្រះជាម្ចាស់ផង។ ប្រហែលជាក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នា គ្រប់គ្នាក៏អាចក្លាយ ជាសមាជិកមនុស្សមួយក្រុមនេះ ឬមានតែពាក់កណ្ដាល ឬមានតិចតួច គឺវា អាស្រ័យលើឆន្ទៈ និងការខិតខំរបស់អ្នក” (“ការស្គាល់ដំណាក់កាលទាំងបី នៃកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់” នៅក្នុងព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម)។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នឹងបានសម្រេច ហើយផលសម្រេចនោះនឹងឋិតថេរនៅអស់កល្បជានិច្ច។ អនាគតនៃនគរនេះភ្លឺថ្លា និងរុងរឿងណាស់! ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាបាន បង្កើតក្រុមអ្នកមានជ័យជម្នះ នៅឯចិនដីគោករួចហើយ។ កិច្ចការរបស់ព្រះ ជាម្ចាស់នៅគ្រាចុងក្រោយ ក៏សម្រេចរួចទៅហើយដែរ! ពេលនេះ កិច្ចការ សាកល្បងដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើរួច ក្នុងពេលដែលទ្រង់យាងមកដល់ជា សម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសចិន ក៏បានបញ្ចប់ដោយសិរីរុងរឿង ហើយមិនយូរទេ ព្រះអង្គនឹងបង្ហាញព្រះកាយជាសាធារណៈ ដល់គ្រប់ជាតិសាសន៍ និងគ្រប់ ទីកន្លែង។ រាស្ត្រជ្រើសរើសនៃពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ជាក្រុម អ្នកមានជ័យជម្នះ ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិន។ ពួកគេកំពុងធ្វើបន្ទាល់ពីកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងប្រកាសពីព្រះនាមដ៏​ បរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅគ្រប់ជាតិសាសន៍ និងគ្រប់ទីកន្លែង ទាំងស្ពាយ បេសកកម្មដ៏បរិសុទ្ធនៅលើស្មារបស់គេផង។ ដំណឹងល្អពីនគរនៃព្រះដ៏មាន គ្រប់ព្រះចេស្ដា កំពុងផ្សាយទៅយ៉ាងឆាប់រហ័ស ពេញផែនដី។ ព្រះបន្ទូល លេចមកជាសាច់ឈាម មានផ្ដល់ជូនឥតគិតថ្លៃនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត សម្រាប់មនុស្សមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ និងគ្រប់ទីកន្លែង សិក្សា និងឈ្វេង យល់។ គ្មាននរណាម្នាក់ហានបដិសេធថា អត្ថបទទាំងនេះមិនមែនជាព្រះ បន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេ ហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានបដិសេធថា អត្ថបទទាំងនេះមិនមែនជាសេចក្ដីពិតដែរ។ មនុស្សរឹតតែច្រើនដែលស្រេក ឃ្លានសេចក្ដីពិត ហើយចង់បានពន្លឺ កំពុងតែសិក្សា និងឈ្វេងយល់កិច្ចការ របស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា នៅគ្រាចុងក្រោយ។ ពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មាន គ្រប់ព្រះចេស្ដា ត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅតាមបណ្ដាប្រទេស និងនៅតំបន់ សំខាន់ៗមួយចំនួន ទូទាំងពិភពលោក ដ្បិតមានមនុស្សរឹតតែច្រើនឡើងៗ ត្រឡប់មករកព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា។ មនុស្សជាតិកំពុងភ្ញាក់ខ្លួនដោយ សារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយបានចាប់ផ្ដើមទទួលយក និងស្គាល់ សេចក្ដីពិត។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងដឹកនាំមនុស្សជាតិទាំងអស់ ហើយសម្រេចកិច្ចការគ្រប់យ៉ាង។ មនុស្សទាំងអស់ដែលជឿព្រះជាម្ចាស់ ពិតប្រាកដ ហើយស្វែងរកផ្លូវពិត គេនឹងត្រឡប់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់ ហើយ ស្ដាប់បង្គាប់នៅចំពោះបល្ល័ង្គរបស់ទ្រង់ជាប្រាកដ រួចមនុស្សជាតិទាំងមូល នឹងដឹងថា ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកដល់ និងបានលេចមក ព្រមទាំងដឹង ថា ព្រះនាមរបស់ទ្រង់ គឺពិតជាធំឧត្ដម ក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិទាំងអស់ ប្រាកដមែន។

តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។
សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាម Telegram
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ តាមរយៈMessenger

ខ្លឹមសារ​ពាក់ព័ន្ធ

ការ​សម្លឹង​មើល​ការ​លេចមក​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​នៅ​ក្នុង​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ និង​ការ​ដាក់​ទោស​របស់​ទ្រង់

យើង​គោរព​តាម​​​ក្រឹត្យ​វិន័យ និង​បញ្ញត្តិ​នានា​នៅ ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ រីក​រាយ​ចំពោះ​ព្រះគុណ​ដ៏​បរិបូរ​របស់​ព្រះ​អម្ចាស់​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ...