ការ​សរសើរ​តម្កើង​ព្រះ

ការ​សរសើរ​តម្កើង​ព្រះ

ទំនុកតម្កើងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ទំនុកតម្កើង 1 បទ 0 វីដេអូ
ចាក់​វីដេអូទាំង​អស់​