ចូរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់​ដើម្បីទទួលបាន​ភាព​​គ្រប់លក្ខណ៍​

នៅពេលដែលឯងយកចិត្តទុកដាក់​​ ​​ចំពោះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្រើន ឯងទទួលអម្រែកកាន់តែធ្ងន់ ហើយពេលដែលឯងទទួលអម្រែកកាន់តែធ្ងន់ នោះឯងនឹងមានបទពិសោធន៍​កាន់តែច្រើន។ ពេលដែលឯងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបំណង​ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រះអង្គនឹងដាក់អម្រែកមកលើឯង ហើយក្រោយមកទ្រង់នឹងបំភ្លឺភ្នែកឯងអំពីកិច្ចការដែលទ្រង់ប្រគល់​ដល់​ឯង។ នៅពេលព្រះជាម្ចាស់ផ្តល់អម្រែកនេះដល់ឯង ឯងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់សេចក្តីពិតពាក់ព័ន្ធគ្រប់យ៉ាង ខណៈពេលដែលឯងធ្វើការ​ហូប និងផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ប្រសិនបើឯងមានអម្រែក ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជីវិតរបស់បងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ឯង នេះគឺជាអម្រែកដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ឲ្យឯង ហើយឯងនឹងរែកអម្រែកនេះជានិច្ច នៅក្នុងការអធិស្ឋានប្រចាំថ្ងៃរបស់ឯង។ អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើ គឺជាអម្រែករបស់ឯង ហើយឯងចង់ធ្វើបែបនេះ ដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ធ្វើ។ នេះជាអត្ថន័យនៃការរែកអម្រែករបស់ព្រះជាម្ចាស់ ជារបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់។ ត្រង់ចំណុចនេះ នៅក្នុងការហូប និងការផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឯងនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាប្រភេទនេះ ហើយឯងនឹងឆ្ងល់ថា តើខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយវិធីណា? តើខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំទទួលបានភាពស្រាកស្រាន្ត និងរកឃើញក្តីអំណរខាងវិញ្ញាណដោយវិធីណា? ឯងក៏នឹងផ្តោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ ពេលដែលឯងប្រកបគ្នា ហើយពេលដែលឯងហូប និងផឹកទទួលទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឯងនឹងផ្តោតលើការហូប និងការផឹកព្រះបន្ទូលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងនេះ។ ឯងក៏នឹងរែកអម្រែក ខណៈពេលដែលឯងហូប និងផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ។ ពេលដែលឯងបានយល់ពីតម្រូវការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឯងនឹងមានគំនិតច្បាស់ជាងមុន អំពីផ្លូវដែលឯងជ្រើសរើស។ នេះគឺជាការបំភ្លឺ និងការបើកបង្ហាញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដែលអម្រែករបស់ឯងបាននាំមកឲ្យឯង ហើយនេះគឺជាការនាំផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រគល់ដល់ឯងផងដែរ។ ហេតុអ្វីបានជាអញ​​មានបន្ទូលបែបនេះ? ប្រសិនបើឯងគ្មានអម្រែកនោះទេ នោះឯងនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេពេលដែលឯងហូប និងផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ពេលដែលឯងហូប និងផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ខណៈពេលដែលរែកអម្រែកមួយ ឯងអាចយល់ដឹងនូវសារៈសំខាន់នៃព្រះបន្ទូល រកឃើញផ្លូវរបស់ឯង ហើយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ដូច្នេះហើយ នៅក្នុងការអធិស្ឋានរបស់ឯង ឯងគួរទូលសុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដាក់អម្រែកឲ្យឯងកាន់តែច្រើន និងប្រគល់កិច្ចការអស្ចារ្យជាងមុនដល់ឯង ដូច្នេះទើបនៅខាងមុខឯង ឯងអាចមានផ្លូវអនុវត្តច្រើនជាងមុន ដើម្បីឲ្យការហូប និងការផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ កាន់តែមានការជះឥទ្ធិពលល្អប្រសើរជាងមុន ដើម្បីឲ្យឯងបានលូតលាស់ ហើយអាចយល់ដឹងសារៈសំខាន់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ និងដើម្បីឲ្យឯងកាន់តែអាចឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរុញច្រានឯងបានច្រើនជាងមុន។

ការហូប និងការផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ការអនុវត្តការអធិស្ឋាន ការទទួលយកអម្រែករបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងការទទួលយកកិច្ចការដែលទ្រង់ប្រគល់ជូនឯង ទាំងអស់នេះគឺដើម្បីអាចឲ្យមានផ្លូវមួយចំពោះមុខឯង។ ឯងទទួលអម្រែកពីព្រះកាន់តែច្រើន នោះវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការដែលឲ្យទ្រង់ធ្វើឲ្យឯង​បាន​គ្រប់​​លក្ខណ៍​។ អ្នកខ្លះមិនចង់សហការជាមួយអ្នកដទៃនៅក្នុងការបម្រើព្រះនោះទេ ទោះបីជានៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានត្រាស់ហៅក៏ដោយ។ ពួកគេទាំងនេះគឺជាមនុស្សកម្ជិល ដែលចង់តែរីករាយនឹងអ្វីដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះ។ ពេលដែលឯងត្រូវបានស្នើឲ្យបម្រើ ដោយសហការជាមួយអ្នកដទៃកាន់តែច្រើន នោះឯងនឹងទទួលបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើន។ ដោយសារឯងមានអម្រែក និងបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើន ឯងនឹងទទួលបានឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីបានគ្រប់លក្ខណ៍។ ដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើឯងអាចបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយស្មោះអស់ពីចិត្ត នោះឯងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអម្រែករបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ពេលនោះ ឯងនឹងមានឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យឯងបានគ្រប់លក្ខណ៍។ មានតែមនុស្សក្រុមនេះទេ ដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ះពាល់ឯងកាន់តែច្រើន នោះឯងមានពេលវេលាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអម្រែករបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្រើន ព្រះអង្គធ្វើឲ្យឯងបានគ្រប់លក្ខណ៍កាន់តែច្រើន ហើយព្រះជាម្ចាស់​នឹង​ទទួល​យក​កាន់​កាន់​តែ​ច្រើន​ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់ ឯងនឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើ។ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានមនុស្សមួយចំនួនមិនរែកអម្រែក​សម្រាប់​ក្រុមជំនុំទេ។ មនុស្សទាំងនេះ ជាពួកខ្ជីខ្ជា និងខ្ជិលច្រអូស ហើយពួកគេខ្វល់ខ្វាយតែខាងផ្នែកសាច់ឈាមរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះ។ មនុស្សប្រភេទនេះ គឺពិតជាអាត្មានិយមខ្លាំងណាស់ ហើយពួកគេក៏ជាមនុស្សខ្វាក់ផង។ ប្រសិនបើឯងមិនអាចមើលឃើញបញ្ហានេះច្បាស់នោះទេ ឯងនឹងមិនរែកអម្រែកណាមួយឡើយ។ កាលណាឯងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបំណងព្រះហឫទ័យព្រះកាន់តែច្រើន នោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រគល់អម្រែកកាន់តែធ្ងន់ដល់ឯង។ មនុស្សអាត្មានិយម មិនចង់ឈឺចាប់បែបនេះទេ។ ពួកគេក៏មិនចង់លះបង់អ្វីដែរ ហើយជាលទ្ធផល ពួកគេនឹងខកឱកាសទទួលបានភាពគ្រប់លក្ខណ៍ពីព្រះជាម្ចាស់។ តើពួកមិនមែនកំពុងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនទេឬអី? ប្រសិនបើឯងជាមនុស្សម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នោះឯងនឹងអភិវឌ្ឍអម្រែកដ៏ពិតមួយសម្រាប់ក្រុមជំនុំ។ តាមពិត យើងគួរហៅថា ជាអម្រែកដែលឯងរែកដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ ជាជាងហៅថា ជា​អម្រែក​​ដែល​ឯង​រែក​សម្រាប់​ក្រុម​ជំនុំ ព្រោះ​ថា​គោល​បំណង​ដែល​ឯង​អភិវឌ្ឍអម្រែកសម្រាប់ក្រុមជំនុំ គឺដើម្បីឲ្យឯងប្រើបទពិសោធន៍បែបនេះ ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យឯងបានគ្រប់លក្ខណ៍។ ដូច្នេះហើយ អ្នកណាក៏ដោយដែលរែកអម្រែកធំបំផុតសម្រាប់ក្រុមជំនុំ អ្នកណាក៏ដោយដែលរែកអម្រែកដើម្បីចូលទៅក្នុងជីវិត—ពួកគេគឺជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខណ៍។ តើឯងមើលឃើញរឿងនេះច្បាស់ទេ? ប្រសិនបើក្រុមជំនុំដែលឯងនៅជាមួយបានរាយប៉ាយដូចគ្រាប់ខ្សាច់ ប៉ុន្តែឯងមិនខ្វល់ ឬបារម្ភ ហើយឯងធ្វើជាមិនដឹងមិនឮពេលដែលបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ឯងមិនហូប ឬផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប្រក្រតី នោះឯងមិនមែនកំពុងរែកអម្រែកណាមួយនោះទេ។ មនុស្សប្រភេទនេះ មិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យនោះទេ។ មនុស្សដែលព្រះសព្វព្រះឫទ័យ គឺពពួកមនុស្សដែលស្រេកឃ្លានសេចក្តីសុចរិត ហើយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ដូច្នេះ នៅពេលនេះ ឯងរាល់គ្នាគួរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអម្រែករបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ឯងមិនគួររង់ចាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់បើកបង្ហាញនិស្ស័យសុចរិតរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សទាំងអស់ នៅមុនពេលដែលឯងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអម្រែករបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេ។ ដល់ពេលនោះ តើវាមិនយឺតពេលហើយទេឬអី? ពេលនេះជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យឯងបានគ្រប់លក្ខណ៍។ ប្រសិនបើឯងទុកឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតពីក្រញ៉ាំដៃឯង នោះឯងនឹងសោកស្តាយអស់មួយជីវិត ដូចលោកម៉ូសេដែលមិនអាចចូលទៅទឹកដីកាណានដែលជាទឹកដីដ៏ល្អ ហើយសោកស្តាយអស់មួយជីវិតរបស់គាត់ ដោយស្លាប់ទាំងវិប្បដិសារី។ នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បើកបង្ហាញនិស្ស័យសុចរិតរបស់ទ្រង់ទៅគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ ឯងនឹងពេញដោយការសោកស្តាយ។ ទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់មិនដាក់ទោសឯងក៏ដោយ ឯងនឹងដាក់ទោសខ្លួនឯងដោយសារវិប្បដិសារីរបស់ឯង។ អ្នកខ្លះមិនជឿលើការនេះទេ ប្រសិនបើឯងមិនជឿរឿងនេះទេ នោះគ្រាន់តែរង់ចាំមើលចុះ។ មានមនុស្សមួយចំនួន ដែលបំណងតែមួយគត់របស់ពួកគេគឺ ដើម្បីចាក់បំពេញព្រះបន្ទូលទាំងនេះ។ តើឯងចង់លះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីប្រយោជន៍​នៃព្រះបន្ទូលទាំងនេះទេ?

ប្រសិនបើឯងមិនស្វះស្វែងរកឱកាសឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យឯងបានគ្រប់លក្ខណ៍នោះទេ ហើយប្រសិនបើឯងមិនប្រឹងប្រែងស្វែងរកការធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍ទេ នោះចុងបំផុត ឯងនឹងត្រូវបំពេញដោយវិប្បដិសារី។ ឱកាសដែលល្អបំផុតក្នុងការទទួលយកភាពគ្រប់លក្ខណ៍ គឺនៅពេលនេះ ពេលនេះគឺពេលដ៏ល្អណាស់។ ពេលដែលកិច្ចការរបស់ទ្រង់បានបញ្ចប់ ប្រសិនបើឯងមិនស្វះស្វែងឲ្យព្រះធ្វើឲ្យឯងបានគ្រប់លក្ខណ៍ឲ្យអស់ពីចិត្តនោះទេ វានឹងយឺតពេលហើយ ឯងនឹងបាត់បង់ឱកាស។ មិនថាឯងមានក្តីប្រាថ្នាអស្ចារ្យបែបណានោះទេ ប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើការតទៅទៀតទេ នោះទោះបីឯងប្រឹងប្រែងយ៉ាងណា ក៏ឯងគ្មានផ្លូវនឹងទទួលបានភាពគ្រប់លក្ខណ៍បាន​ដែរ​។ ឯងត្រូវចាប់យកឱកាសនេះ ហើយសហការ ខណៈពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យ។ ប្រសិនបើឯងបាត់បង់ឱកាសនេះ ឯងនឹងមិនទទួលបានឱកាសថ្មីផ្សេងទេ ទោះបីជាឯងប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយ។ អ្នកខ្លះក្នុងចំណោមឯងរាល់គ្នាស្រែកយំដោយនិយាយថា “ព្រះជាម្ចាស់ ទូលបង្គំចង់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអម្រែករបស់ទ្រង់ ហើយទូលបង្គំចង់ផ្គាប់ព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់!” ទោះជាយ៉ាងណា ឯងគ្មានផ្លូវអនុវត្តបានទេ ដូច្នេះអម្រែករបស់ឯងក៏មិនអាចនៅតទៅទៀតបានដែរ។ ប្រសិនបើឯងមានផ្លូវមួយនៅខាងមុខ នោះឯងនឹងទទួលបទពិសោធន៍ម្តងបន្តិចៗ ហើយបទពិសោធន៍របស់ឯងនឹងមានរបៀបរៀបរយល្អ។ នៅពេលដែលអម្រែកមួយត្រូវបានបញ្ចប់ ឯងនឹងទទួលបានអម្រែកមួយផ្សេងទៀត។ ពេលដែលបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ឯងកាន់តែជ្រាលជ្រៅ នោះអម្រែករបស់ឯងក៏នឹងរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងដែរ។ មនុស្សមួយចំនួនគ្រាន់តែរែកអម្រែកមួយ ពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ះពាល់។ មួយរយៈក្រោយមក ពេលដែលពួកគេមិនមានផ្លូវអនុវត្តតទៅទៀត ពួកគេក៏ឈប់រែកអម្រែកណាមួយតទៅទៀត។ ឯងមិនអាចអភិវឌ្ឍអម្រែករបស់ឯង ដោយគ្រាន់​តែហូប និងផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេ។ តាមរយៈការយល់អំពី​សេច​ក្តី​ពិត​ជាច្រើន ឯងនឹងទទួលបានភាពឆ្លាតវៃ ចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើប្រាស់សេចក្តីពិត និងទទួលបានការយល់ពីព្រះបន្ទូល និងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់​កាន់តែច្បាស់ជាងមុន។ ជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់នេះ ឯងនឹងអភិវឌ្ឍអម្រែកដើម្បីរែក ហើយមានតែពេលនោះទេដែលឯងអាចធ្វើកិច្ចការបានសមរម្យ។ ប្រសិនបើឯងមានអម្រែកមួយ ប៉ុន្តែឯងពុំមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីសេចក្តីពិតនោះទេ នោះក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរ។ ឯងត្រូវតែមានបទពិសោធន៍អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ ហើយដឹងពីវិធីដើម្បីអនុវត្តព្រះបន្ទូលទាំងនោះ។ មានតែក្រោយពេលដែលឯងបានចូលទៅក្នុងភាពពិតប្រាកដដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ ទើបឯងអាចផ្តល់ដល់អ្នកដទៃ ដឹកនាំអ្នកដទៃ ហើយត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យបាន​គ្រប់លក្ខណ៍។​

នៅក្នុង “The Path … (4)”​ គេសរសេថា អ្នករាល់គ្នាជាមនុស្សនៃនគរព្រះ ដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់មុនកំណើតមនុស្សមកម្ល៉េះ ហើយគ្មាននរណាអាចយកចេញបានទេ។ នៅក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងផងដែរថា ព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាត្រូវបានប្រើ និងបានគ្រប់លក្ខណ៍ដោយព្រះជាម្ចាស់ ហើយថា ទ្រង់ទាមទារឲ្យពួកគេឈរជាប្រជារាស្ដ្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយថាមានតែតាមរយៈការក្លាយជាប្រជារាស្ដ្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះ ទើបពួកគេអាចបំពេញបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបាន។ ពេលនោះ ឯងរាល់គ្នាបានប្រកបគ្នាពីបញ្ហានេះ ដោយមានទំនាក់ទំនងអំពីផ្លូវចូលទៅស្ថានសួគ៌ ផ្អែកទៅតាមបទដ្ធានរបស់ប្រជារាស្ដ្រនៃព្រះជាម្ចាស់។ ដូច្នេះហើយ កិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើអំឡុងពេលនោះ គឺនាំប្រជារាស្ដ្រ​ទាំងអស់ចេញពីសភាវៈអវិជ្ជមាន ហើយដឹកនាំពួកគេទៅកាន់សភាវៈវិជ្ជមាន។ នៅពេលនោះ កិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ គឺចង់ជួយឲ្យគ្រប់គ្នារីករាយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដូចប្រជារាស្ដ្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹង ហើយអនុញ្ញាតឲ្យឯងរាល់គ្នាយល់យ៉ាងច្បាស់ថា ឯងរាល់គ្នាជាប្រជារាស្ដ្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដូចដែលបានកំណត់នៅមុនពេលកំណើតមនុស្ស ហើយសាតាំងក៏មិនអាចយកឯងបានដែរ។ ដូច្នេះ ឯងរាល់គ្នាបានអធិស្ឋានថា “ព្រះជាម្ចាស់អើយ! ទូលបង្គំចង់ក្លាយជាប្រជារាស្ដ្ររបស់ទ្រង់ ដោយសារទ្រង់បានកំណត់ពួកយើងទុកជាមុនតាំងពីមុនកំណើតមនុស្សមកម៉្លេះ ហើយដោយសារទ្រង់បានផ្តល់ឋានៈនេះមកដល់ពួកទូលបង្គំ។ ពេលនេះ ពួកទូលបង្គំចង់ធ្វើឲ្យទ្រង់សព្វព្រះទ័យ”។ ពេលណាដែលឯងអធិស្ឋានតាមវិធីនេះ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប៉ះពាល់ឯង។ នេះជាវិធីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ធ្វើ។ អំឡុងពេលនេះ ឯងគួរតែអធិស្ឋាន ហើយបង្វឹកខ្លួន ដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់ឯងបានស្ងប់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រ្តព្រះជាម្ចាស់ នោះទើបឯងអាចប្រឹងប្រែងសម្រាប់ជីវិត និងស្វែងរកផ្លូវចូលទៅរកការ​បង្វឹកបង្វឺននៃនគរព្រះបាន។ នេះជាជំហានទី១។ នៅពេលនេះ កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់​ គឺដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាចូលក្នុងផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវ មានជីវិតខាងវិញ្ញាណដែលសាមញ្ញមួយ និងមានបទពិសោធន៍ដ៏ពិត ប៉ះពាល់ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ហើយតាមរយៈមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងអស់នេះ គ្រប់គ្នាអាចទទួលយកកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន។ គោលបំណងនៃការចូលទៅក្នុងការបង្វឹកបង្វឺននៃនគរព្រះ គឺចង់អនុញ្ញាតឲ្យ គ្រប់ទាំងពាក្យសម្ដី ទង្វើ ចលនា គំនិត និងទស្សនៈរបស់ឯងរាល់គ្នា ចូលទៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប៉ះពាល់កាន់តែញឹកញាប់ និងដើម្បីអភិវឌ្ឍចិត្តស្រឡាញ់ទ្រង់ ហើយដើម្បីឲ្យឯងទទួលយកអម្រែកនៃបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្រើន ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាស្ថិតនៅ​លើផ្លូវនៃការធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍ពីព្រះជាម្ចាស់ ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាស្ថិត​នៅ​ក្នុងផ្លូវត្រូវ។ ពេលដែលឯងស្ថិតលើផ្លូវដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍នេះ នោះឯងកំពុងតែស្ថិតលើផ្លូវត្រូវហើយ។ ពេលដែលគំនិត និងទស្សនៈរបស់ឯង ក៏ដូចជាបំណងខុសឆ្គងរបស់ឯងអាចកែតម្រូវបាន ហើយឯងអាចវិលត្រឡប់ពីការយកចិត្តទុកដាក់ខាងសាច់ឈាម មកកាន់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបំណងព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់ ហើយពេលដែលឯងអាចទប់ទល់នឹងការរំខានដោយបំណងខុសឆ្គង ផ្ទុយទៅវិញ ឯងប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់—ប្រសិនបើឯងអាចសម្រេចបាននូវការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ នោះឯងកំពុងតែស្ថិតលើផ្លូវត្រូវនៃបទពិសោធន៍ជីវិតហើយ។ ពេលដែលការអនុវត្តសេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់ឯងស្ថិតលើផ្លូវត្រូវ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប៉ះពាល់ឯងនៅក្នុងការអធិស្ឋានរបស់ឯង។ គ្រប់ពេលដែលឯងអធិស្ឋាន ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប៉ះពាល់ឯង។ គ្រប់ពេលដែលឯងអធិស្ឋាន ឯងនឹងអាចធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រ្តព្រះជាម្ចាស់។ គ្រប់ពេលដែលឯងហូប និងផឹកសារនៃព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ ប្រសិនបើឯងអាចយល់ដឹងអំពីកិច្ចការដែលទ្រង់កំពុងធ្វើ ហើយអាចដឹងពីវិធីអធិស្ឋាន វិធីសហការ និងវិធីទទួលបានការចូលទៅ ពេលនោះទើបការហូប និងការផឹកព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់របស់ឯង​​ ចេញជាលទ្ធផល។ នៅពេលឯងអាចស្វែងរកផ្លូវនៃការចូលទៅ ហើយអាចយល់ពីថាមពលនៃកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ក៏ដូចជាការចង្អុលបង្ហាញផ្លូវនៃកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ តាមវិធីរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នោះឯងនឹងបានចូលក្នុងផ្លូវត្រូវហើយ។ ប្រសិនបើឯងមិនបានយល់ដឹងនូវចំណុចសំខាន់ៗ ពេលដែលឯងទទួលទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេ ហើយក្រោយមកនៅតែមិនអាចស្វែងរកផ្លូវមួយដើម្បីអនុវត្ត នេះបង្ហាញថា ឯងនៅតែពុំដឹងពីវិធីទទួលទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានសមរម្យនោះទេ ហើយឯងមិនបានរកឃើញពីវិធីសាស្ត្រ ឬគោលការណ៍ដើម្បីទទួលទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេ។ ប្រសិនបើឯងមិនអាចចាប់បានកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើ នោះឯងនឹងមិនអាចទទួលយកកិច្ចការដែលទ្រង់ចង់ប្រគល់ឲ្យឯងនោះទេ។ កិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនៅបច្ចុប្បន្ននេះ គឺពិតជាបែបនោះ ដែលមនុស្សត្រូវចូលទៅក្នុង ហើយយល់នៅពេលនេះ។ តើឯងរាល់គ្នាមានការយល់ដឹងអំពីចំណុចទាំងអស់នេះហើយឬនៅ?

ប្រសិនបើឯងហូប និងផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់ឯងក្លាយជាប្រក្រតី ហើយមិនថាឯងប្រឈមមុខនឹងការល្បងលអ្វី ឯងជួបប្រទះស្ថានភាពអ្វី ឯងធន់នឹងជំងឺផ្នែករាងកាយអ្វី ឯងមានបទពិសោធន៍ឃ្លាតឆ្ងាយពីបងប្អូនប្រុសស្រី ឬការលំបាកក្នុងគ្រួសារក្តី ឯងអាចហូប និងផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប្រក្រតី អធិស្ឋានជាប្រក្រតី ហើយបន្តជីវិតបែបក្រុមជំនុំរបស់ឯងជាប្រក្រតី។ ប្រសិនបើឯងអាចសម្រេចបានចំណុចទាំងអស់នេះ វាបង្ហាញថា ឯងកំពុងតែស្ថិតក្នុងផ្លូវត្រូវ។ មនុស្សមួយចំនួនទន់ជ្រាយខ្លាំងពេក ហើយខ្វះការតស៊ូព្យាយាមផង។ ពេលដែលជួបប្រទះបញ្ហាដ៏តូចមួយ ពួកគេបែរជាទួញថ្ងូរ ហើយមានគំនិតអវិជ្ជមាន។ ការស្វែងរកសេចក្តីពិតទាមទារឲ្យមានការព្យាយាម និងការតាំងចិត្ត។ ប្រសិនបើឯងបរាជ័យក្នុងការបំពេញបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះ ឯងត្រូវតែអាចស្អប់ខ្ពើមខ្លួនឯង ហើយនៅក្នុងជម្រៅចិត្តរបស់ឯងឯណោះវិញ ចូរតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅពេលក្រោយ។ ពេលនេះ ប្រសិនបើឯងមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីអម្រែករបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេ នោះឯងគួរតែតាំងចិត្តដើម្បីប្រឆាំងនឹងសាច់ឈាម នៅពេលដែលឯងជួបប្រទះឧបសគ្គបែបនេះនៅពេលអនាគត ហើយតាំងចិត្តដើម្បីបំពេញបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ​ជាម្ចាស់​។ នេះជាវិធីដែលឯងនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលគួរឲ្យសរសើរ។ មនុស្សមួយចំនួនមិនទាំងដឹងថាគំនិត ឬទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវ ឬ​អត់​ផង ។ មនុស្សទាំងនោះជាមនុស្សឆ្កួត! ប្រសិនបើឯងចង់គ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ឯង ហើយ​ទាស់ទទឹងនឹងសាច់ឈាម ដំបូងឯងត្រូវដឹងថាបំណងរបស់ឯងត្រូវឬអត់។ ពេលនោះទើបឯងអាចគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ឯងបាន។ ប្រសិនបើឯងមិនដឹងថា បំណងរបស់ឯងត្រូវ ឬអត់ទេ តើឯងអាចគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ឯង ហើយទាស់ទទឹងនឹងសាច់ឈាមបានទេ? ទោះបីជាឯងពិតជាទាស់ទទឹងនឹងសាច់ឈាម ឯងធ្វើទាំងអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់។ ឯងគួរតែដឹងពីវិធីដើម្បីទាស់ទទឹងនឹងបំណងខុសឆ្គងរបស់ឯង។ នេះគឺជាអត្ថន័យនៃការទាស់ទទឹងនឹងសាច់ឈាម។ នៅពេលដែលឯងទទួលស្គាល់ថាបំណង គំនិត និងទស្សនៈរបស់ឯងខុសឆ្គង ឯងគួរតែវិលត្រឡប់ជាបន្ទាន់ ហើយដើរនៅលើផ្លូវត្រូវ។ ដំបូង ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមុនសិន ហើយបង្វឹកខ្លួនរបស់ឯងដើម្បីទទួលបានផ្លូវចូលតាមវិធីនេះ ព្រោះថាឯងដឹងច្បាស់ថាឯងមានបំណងត្រឹមត្រូវ ឬអត់។ នៅពេលដែលបំណងមិនត្រឹមត្រូវរបស់ឯងត្រូវបានកែតម្រូវ ហើយពេលនេះ បំណងនេះគឺសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ព្រះជាម្ចាស់ នោះឯងនឹងសម្រេចបានគោលដៅនៃការបង្ក្រាបចិត្តរបស់ឯង។

រឿងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាធ្វើនៅពេលនេះ គឺការទទួលចំណេះដឹងនៃព្រះជាម្ចាស់ និងកិច្ចការរបស់ទ្រង់។ ឯងក៏ត្រូវដឹងពីវិធីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការជាមួយមនុស្ស។ សកម្មភាពទាំងនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការចូលទៅក្នុងផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវ។ ពេលដែលឯងយល់ដឹងនូវចំណុចសំខាន់នេះ ឯងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងនៃព្រះជាម្ចាស់ និងកិច្ចការរបស់ទ្រង់។ ឯងជឿលើព្រះជាម្ចាស់ ហើយឯងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ ដែលនេះបង្ហាញថា សេចក្តីជំនឿរបស់ឯងនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ គឺពិតប្រាកដ។ ប្រសិនបើឯងបន្ដទទួលយកបទពិសោធន៍ ប៉ុន្តែ​​ទីបំផុត​ឯងមិនអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ នោះឯងពិតជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់។ អ្នកដែលជឿត្រឹមតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដោយគ្មានជំនឿទៅលើតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺត្រូវបានថ្កោលទោសទាំងអស់។ ពួកគេទាំងអស់នោះគឺជាពួកផារីស៊ីសម័យថ្មី ដោយសារពួកគេមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់។ មិនថាពួកគេលះបង់ក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវបែបណានោះទេ វាជារឿងដែលឥតប្រយោជន៍។ ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនសរសើរពួកគេនោះទេ។ អ្នកដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ដោយអះអាងថាពួកគេជឿព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែពុំមានចំណេះដឹងពិតពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេទេ អ្នកទាំងនោះជាមនុស្សលាក់ពុត!

ដើម្បីស្វែងរកការធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍ពីព្រះជាម្ចាស់ ដំបូងឡើយ ម្នាក់នោះត្រូវយល់ពីអត្ថន័យនៃការប្រទានឲ្យបានគ្រប់លក្ខណ៍ពីទ្រង់ ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌដែលម្នាក់ៗត្រូវមានដើម្បីបានគ្រប់លក្ខណ៍ ជាមុនសិន។ នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងនោះ ម្នាក់នោះត្រូវស្វែងរកផ្លូវមួយដើម្បីអនុវត្ត។ ដើម្បីបានគ្រប់លក្ខណ៍ មនុស្សម្នាក់ត្រូវមានគុណសម្បត្តិដ៏ពិតមួយ។ មនុស្សជាច្រើនមិនមានគុណសម្បត្តិល្អគ្រប់គ្រាន់ពីកំណើត ក្នុងករណីនេះ ឯងត្រូវតែលះបង់ ហើយប្រឹងប្រែងទៅតាមនោះ។ ពេលដែលឯងមានគុណសម្បត្តិកាន់តែអន់ខ្សោយ ឯងត្រូវប្រឹងប្រែងកាន់​តែខ្លាំង​។ ពេលដែលឯងយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្រើន ហើយឯងយកព្រះបន្ទូលទាំងនោះទៅអនុវត្តកាន់តែច្រើន នោះឯងអាចបោះជំហានចូលក្នុងផ្លូវគ្រប់លក្ខណ៍កាន់តែលឿន។ តាមរយៈការអធិស្ឋាន ឯងអាចទទួលបានការប្រទានឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍ផ្នែក​នៃការអធិស្ឋាន។ ឯងក៏អាចគ្រប់លក្ខណ៍តាមរយៈការហូប និងការផឹកព្រះបន្ទូល​របស់ព្រះជាម្ចាស់ ចាប់យកខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលទាំងនោះ ហើយរស់នៅដោយផ្អែក​លើតថភាពនៃព្រះបន្ទូលទាំងនោះ។ តាមរយៈការមានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះបន្ទូល​របស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រចាំថ្ងៃ ឯងគួរតែដឹងថាឯងមានកង្វះខាតអ្វីនៅក្នុងខ្លួនឯង​។ ជាងនេះទៅទៀត ឯងគួរតែទទួលស្គាល់គុណវិបត្តិដ៏អាក្រក់ និងចំណុចខ្សោយរបស់​ឯង ហើយអធិស្ឋានទទូចសុំទៅព្រះជាម្ចាស់។ ធ្វើបែបនេះ ឯងនឹងបានគ្រប់លក្ខណ៍​បន្តិចម្តងៗ។ ផ្លូវដើម្បីទទួលបានភាពគ្រប់លក្ខណ៍គឺ៖ ការអធិស្ឋាន ការហូបនិងការផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ការយល់ដឹងពីចំណុចសំខាន់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ការទទួលយកផ្លូវចូលទៅកាន់បទពិសោធន៍នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ការដឹងពីកង្វះខាតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ឯង ការចុះចូលចំពោះកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអម្រែករបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយលះបង់ខាងសាច់ឈាម​ ​តាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឯងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ ហើយចូលរួមប្រកបគ្នាជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ឯងឲ្យបានញឹកញាប់ ដែលអាចបង្កើនបទពិសោធន៍​របស់ឯង។ មិនថាជាជីវិតសហគមន៍ ឬជាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឯង ហើយមិនថាជាការប្រមូលផ្តុំជាទ្រង់ទ្រាយធំ ឬតូច ទាំងអស់នោះសុទ្ធតែអនុញ្ញាតឲ្យឯងទទួលបានបទពិសោធន៍ និងការបង្វឹក ដូច្នេះ ចិត្តរបស់ឯងអាចស្ងប់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រ្តព្រះជាម្ចាស់ ហើយវិលត្រឡប់មករកទ្រង់។ ទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកនៃដំណើរការធ្វើឲ្យ​គ្រប់​លក្ខណ៍។ ការមានបទពិសោធន៍អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់​ ​ដូចដែលបានលើកឡើងខាងដើម មានន័យថាឯងអាចភ្លក់រសជាតិនៃព្រះបន្ទូលទាំងនោះជាក់ស្តែង ហើយឲ្យខ្លួនរបស់ឯងរស់នៅដោយផ្អែកលើព្រះបន្ទូលទាំងនោះ ដូច្នេះ ឯងនឹងទទួលបានសេចក្តីជំនឿ និងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់កាន់តែប្រសើរជាងមុន។ តាមរបៀបនេះ ឯងនឹងជម្រះចោល​ឥរិយាបថដែលអាក្រក់ និងពុករលួយរបស់ឯងចេញ ឯងអាចរំដោះខ្លួនរបស់ឯងចេញពីការជម្រុញចិត្ដដែលមិនសមរម្យ ហើយរស់នៅដូចមនុស្សធម្មតា​​ម្នាក់​។ នៅពេលដែលឯងមានសេចក្តីស្រឡាញ់​ចំពោះព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្រើន ឬអាចនិយាយបានថា ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យឯងបានគ្រប់លក្ខណ៍កាន់តែច្រើន នោះភាពពុករលួយ​របស់សាតាំងដែលគ្រប់គ្រងឯងក៏មានកាន់តែតិច។ តាមរយៈបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង​​របស់ឯង ឯងនឹងបោះជំហានចូលក្នុងផ្លូវគ្រប់លក្ខណ៍បន្តិចម្តងៗ។ ដូច្នេះ ប្រសិន​​បើ​ឯងចង់បានគ្រប់លក្ខណ៍ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់​ ​ចំពោះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយមានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់​ទ្រង់​។​

ខាង​ដើម៖ ការធ្វើឲ្យចិត្ដរបស់ឯង បានស្ងប់ស្ងៀមនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់

បន្ទាប់៖ អស់អ្នកណាដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តស្មោះ នឹងត្រូវព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកដោយប្រាកដ

តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ តាមរយៈMessenger

ខ្លឹមសារ​ពាក់ព័ន្ធ

យកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើតថភាព

មនុស្សគ្រប់រូបអាចក្លាយជាមនុស្សគ្រប់លក្ខណ៍ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ ដូច្នេះហើយ គ្រប់គ្នាគួរតែយល់ថា ការបម្រើព្រះបែបណាសមស្របបំផុតនឹងព្រះហឫទ័យទ្រង់។...

តើកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ងាយស្រួលដូចមនុស្សគិតដែរឬទេ?

ក្នុងនាមជាអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់ ម្នាក់ៗក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាគួរតែលើកសរសើរអំពីរបៀបដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលការលើកតម្កើង...

តើអ្នកជឿគួរប្រកាន់យកទស្សនៈអ្វី

តើមនុស្សលោកបានទទួលអ្វីចាប់តាំងពីពួកគេចាប់ផ្តើមជឿដំបូងលើព្រះជាម្ចាស់? តើអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះពីព្រះជាម្ចាស់? ដោយសារជំនឿរបស់អ្នកលើព្រះជាម្ចាស់...

អ្នកគួរតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងជំនឿដែលអ្នកជឿដល់ទ្រង់

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់? មនុស្សភាគច្រើនត្រូវស្រឡាំង កាំង ដោយសារតែសំណួរនេះ។ ពួកគេតែងតែមានទស្សនៈពីរផ្ទុយគ្នាស្រឡះអំពីព្រះដ៏សកម្ម...

ការកំណត់

  • អត្ថបទ
  • ប្រធានបទ

ពណ៌​ដិតច្បាស់

ប្រធានបទ

ប្រភេទ​អក្សរ

ទំហំ​អក្សរ

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ប្រវែងទទឹង​ទំព័រ

មាតិកា

ស្វែងរក

  • ស្វែង​រក​អត្ថបទ​នេះ
  • ស្វែង​រក​សៀវភៅ​នេះ