ការជំនុំជម្រះ ចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់

ការជំនុំជម្រះ ចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់

ការសម្រិតសម្រាំងនៅក្នុងសៀវភៅនេះ គឺសុទ្ធតែជាព្រះបន្ទូលដែលបានសម្ដែងចេញដោយព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា សម្រាប់កិច្ចការនៃការជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់នៅគ្រាចុងក្រោយ ដែលព្រះបន្ទូលទាំងនេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម។ ទាំងនេះគឺជាសេចក្ដីពិតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នា ជាអ្នកដែលស្វែងរក និងស្រាវជ្រាវកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រាចុងក្រោយ ត្រូវការទទួលជាបន្ទាន់ និងបានសម្រិតសម្រាំងដើម្បីជួយឲ្យអស់អ្នកដែលទន្ទឹងចង់ឃើញការលេចមករបស់ព្រះជាម្ចាស់ អាចស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ការសម្ដែងចេញរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសៀវភៅនេះ គឺជាអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំ ដូចដែលបានថ្លែងទំនាយនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺជាទីបន្ទាល់ដ៏ល្អបំផុតចំពោះការពិតថា ព្រះគ្រីស្ទគឺជាផ្លូវ ជាសេចក្ដីពិត និងជាជីវិត។ យើងសង្ឃឹមថា គ្រប់គ្នាដែលរង់ចាំការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ ហើយទន្ទឹងរង់ចាំការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នឹងអាចអានសៀវភៅនេះបាន។

ព្រះសូរសៀង​នៃ​ព្រះ​គ្រីស្ទ