ការជំនុំជម្រះ ចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់

ការជំនុំជម្រះ ចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់

ការសម្រិតសម្រាំងនៅក្នុងសៀវភៅនេះ គឺសុទ្ធតែជាព្រះបន្ទូលដែលបានសម្ដែងចេញដោយព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា សម្រាប់កិច្ចការនៃការជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់នៅគ្រាចុងក្រោយ ដែលភាគច្រើនត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម ភាគ១ ការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ទាំងនេះគឺជាសេចក្ដីពិតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នា ជាអ្នកដែលស្វែងរក និងស្រាវជ្រាវកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រាចុងក្រោយ ត្រូវការទទួលជាបន្ទាន់។ ការសម្ដែងចេញរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសៀវភៅនេះ គឺជាអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំ ដូចដែលបានថ្លែងទំនាយនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នទាំងនេះ គឺជាទីបន្ទាល់ដ៏ល្អបំផុតអំពីការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ក៏ដូចជាទីបន្ទាល់ដ៏ល្អបំផុតចំពោះការពិតដែលថា ព្រះគ្រីស្ទជាសេចក្ដីពិត ជាផ្លូវ និងជាជីវិត។ សៀវភៅនេះមានគោលបំណងជួយឱ្យអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លានចង់ឃើញការលេចមករបស់ព្រះជាម្ចាស់ អាចឮព្រះសូរសៀងទ្រង់ឱ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបាន។ យើងសង្ឃឹមថា គ្រប់គ្នាដែលរង់ចាំការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ ហើយទន្ទឹងរង់ចាំការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នឹងអាចអានសៀវភៅនេះបាន។

ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ