បញ្ញត្តិនៅក្នុងយុគសម័យថ្មី

ចំពោះការមានបទពិសោធពីកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ អ្នករាល់គ្នាត្រូវតែអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងប្រដាប់ខ្លួនដោយសេចក្ដីពិត។ ប៉ុន្តែ ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ធ្វើ ឬរបៀបដែលអ្នកចង់ធ្វើវា មិនចាំបាច់មានសេចក្ដីអធិស្ឋានដ៏អស់ពីចិត្ត ឬការអង្វរសុំនោះទេ ហើយតាមពិតទៅការទាំងនេះ គឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេ។ ប៉ុន្តែ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បញ្ហាដែលអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែប្រឈមមុខ គឺថាអ្នកមិនដឹងពីរបៀបដកបទពិសោធពីកិច្ចការរបស់ព្រះ ហើយថានៅក្នុងអ្នក គឺមាននូវលក្ខណៈអកម្មជាច្រើន។ អ្នករាល់គ្នាស្គាល់នូវគោលលទ្ធិជាច្រើន តែអ្នកមិនមានភាពជាក់ស្ដែងច្រើននោះទេ។ តើនេះមិនមែនជាសញ្ញានៃភាពក្លែងក្លាយទេឬ? មានភាពក្លែងក្លាយច្រើនអាចត្រូវបានមើលឃើញនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នា ដែលជាមនុស្សមួយក្រុមនេះ។ ថ្ងៃនេះ អ្នករាល់គ្នាពុំអាចមានលទ្ធភាពសម្រេចបាននូវការល្បងល ដូចជា «អ្នកស៊ីឈ្នួលទាំងឡាយ» បានទេ ហើយអ្នកក៏ពុំអាចមានលទ្ធភាពស្រមៃ ឬសម្រេចការល្បងលផ្សេងទៀត និងការបន្សុទ្ធដែលទាក់ទងនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរ។ អ្នករាល់គ្នាត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវចំណុចជាច្រើន ដែលអ្នករាល់គ្នាគួរតែយកទៅអនុវត្ត។ នេះមានន័យថា មនុស្សត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកាតព្វកិច្ចជាច្រើន ដែលពួកគេគួរតែបំពេញ។ នេះហើយជាអ្វីដែលមនុស្សគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់ ហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលពួកគេត្រូវតែប្រតិបត្តិដែរ។ ចូរអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ធ្វើអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវតែធ្វើ មនុស្សមិនអាចជួយអ្វីបានឡើយនៅក្នុងរឿងនេះ។ មនុស្សគួរប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអ្វីដែលមនុស្សគួរតែធ្វើ ដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ វាគ្មានអ្វីក្រៅពីអ្វីដែលគួរតែត្រូវបានធ្វើដោយមនុស្សនោះទេ ហើយវាក៏គួរតែត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់ជាបញ្ញត្តិ ដូចទៅនឹងការធ្វើតាមច្បាប់នៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរ។ ទោះបីជាឥឡូវនេះមិនមែនជាយុគសម័យនៃក្រឹត្យវិន័យក្ដី ក៏នៅតែមានព្រះបន្ទូលជាច្រើន ដែលគួរតែត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់ ដូចទៅនឹងព្រះបន្ទូលដែលបានថ្លែងនៅក្នុងយុគសម័យនៃក្រឹត្យវិន័យដែរ។ ព្រះបន្ទូលទាំងនេះ មិនត្រូវបានអនុវត្ត ដោយគ្រាន់តែពឹងអាងលើការប៉ះពាល់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ ព្រះបន្ទូលទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់។ ឧទាហរណ៍ អ្នកមិនត្រូវដាក់ការវិនិច្ឆ័យចំពោះកិច្ចការរបស់ព្រះដ៏ជាក់ស្ដែងឡើយ។ អ្នកមិនត្រូវប្រឆាំងទាស់នឹងមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើបន្ទាល់បញ្ជាក់ឡើយ។ នៅចំពោះព្រះភ័ក្រ្តព្រះជាម្ចាស់ អ្នកត្រូវស្គាល់ឋានៈរបស់ខ្លួន ហើយមិនត្រូវអសីលធម៌ឡើយ។ អ្នកគួរតែចេះប្រមាណខ្លួនក្នុងការនិយាយស្តី ហើយពាក្យសម្ដី និងសកម្មភាពរបស់អ្នក ត្រូវតែធ្វើទៅតាមរបៀបរៀបចំរបស់មនុស្ស ដែលត្រូវបានធ្វើបន្ទាល់ដោយព្រះជាម្ចាស់។ អ្នកគួរតែគោរពទីបន្ទាល់នៃព្រះជាម្ចាស់។ អ្នកមិនត្រូវធ្វើជាមិនដឹងមិនឮចំពោះកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយនិងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះឱស្ឋរបស់ទ្រង់ឡើយ។ អ្នកមិនត្រូវធ្វើត្រាប់តាមសំឡេង និងចង់ត្រាប់តាមព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ។ នៅខាងក្រៅ អ្នកមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលប្រឆាំងទាស់នឹងមនុស្សដែលត្រូវបានធ្វើបន្ទាល់ដោយព្រះជាម្ចាស់ឡើយ ។ល។ ទាំងនេះជាអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ៗគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់។ នៅក្នុងយុគសម័យនីមួយៗ ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ពីក្បួនច្បាប់ជាច្រើន ដែលស្រដៀងនឹងក្រឹត្យវិន័យ ហើយត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយមនុស្ស។ តាមរយៈការនេះ ទ្រង់ដាក់រឹតបន្តឹងនិស្ស័យរបស់មនុស្ស និងរកឃើញពីភាពស្មោះត្រង់របស់គេ។ ឧទាហរណ៍ ចូរពិចារណាអំពីព្រះបន្ទូលដែលថា៖ «ចូរគោរពប្រណិប័តន៍ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នក» នៅក្នុងសម័យគម្ពីរសញ្ញាចាស់។ ព្រះបន្ទូលទាំងនេះ មិនបានយកមកអនុវត្តនៅសព្វថ្ងៃនេះទេ នៅគ្រានោះ គេគ្រាន់តែរឹតបន្តឹងនិស្ស័យខាងក្រៅរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានប្រើ ដើម្បីបង្ហាញសេចក្ដីស្មោះត្រង់នៃជំនឿរបស់មនុស្សចំពោះព្រះជាម្ចាស់ និងក៏ជាសញ្ញាសម្គាល់មួយរបស់អស់អ្នកដែលបានជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដែរ។ ទោះបីជាឥឡូវនេះជាយុគសម័យនៃនគរព្រះក៏ដោយ ក៏នៅតែមានក្រឹក្យវិន័យជាច្រើន ដែលមនុស្សត្រូវតែកាន់តាមដែរ។ ច្បាប់វិន័យពីអតីតកាល មិនត្រូវបានយកមកអនុវត្តនោះទេ ហើយសព្វថ្ងៃនេះ មានការអនុវត្តសមស្របជាច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សប្រតិបត្តិ និងការអនុវត្តដែលជាការចាំបាច់។ ច្បាប់វិន័យទាំងនេះ មិនទាក់ទងនឹងកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេ ហើយត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្តដោយមនុស្ស។

នៅក្នុងយុគសម័យនៃព្រះគុណ ការអនុវត្តជាច្រើននៅក្នុងយុគសម័យនៃក្រឹត្យ វិន័យ ត្រូវបានគេបោះបង់ចោល ដោយសារតែក្រឹត្យវិន័យទាំងនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេស សម្រាប់កិច្ចការនៅពេលនោះ។ ក្រោយពីក្រឹត្យវិន័យទាំងនេះត្រូវបានបោះបង់ចោល ការអនុវត្តជាច្រើនត្រូវបានដាក់ចេញដែលសមស្របសម្រាប់សម័យនោះ ហើយបានក្លាយទៅជាច្បាប់វិន័យជាច្រើននៅសព្វថ្ងៃនេះ។ នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់នៃបច្ចុប្បន្នកាលបានយាងមក ច្បាប់វិន័យទាំងនេះ ត្រូវបានចែកចាយ ហើយវាលែងត្រូវបានតម្រូវឲ្យកាន់តាមទៀតហើយ រីឯការអនុវត្តជាច្រើនត្រូវបានដាក់ចេញដែលសមស្របសម្រាប់កិច្ចការនៅសព្វថ្ងៃនេះ។ សព្វថ្ងៃនេះ ការអនុវត្តទាំងនេះមិនមែនជាច្បាប់វិន័យនោះទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ គឺដើម្បីសម្រេចឲ្យបានប្រសិទ្ធភាព។ ការអនុវត្តទាំងនេះសមស្របសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ហើយថ្ងៃស្អែក ប្រហែលពួកវានឹងក្លាយជាច្បាប់វិន័យ។ សរុបសេចក្ដីមក អ្នកគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអ្វីដែលជាផ្លែផ្កាសម្រាប់កិច្ចការនៅថ្ងៃនេះ។ កុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងថ្ងៃស្អែក៖ អ្វីដែលត្រូវបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះ គឺសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៅថ្ងៃនេះ។ ប្រហែលជានៅពេលដែលថ្ងៃស្អែកមកដល់ នឹងមានការអនុវត្តប្រសើរជាងមុន ដែលអ្នកនឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាម ប៉ុន្តែកុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងការនោះខ្លាំងពេក។ ផ្ទុយទៅវិញ ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអ្វីដែលគួរតែត្រូវបានកាន់តាមនៅថ្ងៃនេះ ដើម្បីចៀសវាងការប្រឆាំងទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់។ សព្វថ្ងៃនេះ គ្មានអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់មនុស្សក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់ ជាងអ្វីដូចតទៅនេះឡើយ៖ អ្នកដាច់ខាតមិនត្រូវព្យាយាមបញ្ចើចព្រះជាម្ចាស់ ដែលឈរនៅនឹងភ្នែកអ្នក ឬបិទបាំងអ្វីពីទ្រង់ឡើយ។ អ្នកមិនត្រូវពោលពាក្យស្មោកគ្រោក ឬនិយាយក្រអឺតក្រទមនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ ដែលនៅចំពោះមុខអ្នកឡើយ។ អ្នកមិនត្រូវបោកបញ្ឆោតព្រះជាម្ចាស់ ដែលនៅពីមុខភ្នែករបស់អ្នក ដោយពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែម និងដោយសម្ដីត្រឹមត្រូវ ដើម្បីទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីទ្រង់ឡើយ។ អ្នកមិនត្រូវប្រព្រឹត្ត ដោយគ្មានការគោរពកោតខ្លាចនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឡើយ។ អ្នកត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់តាមសេចក្ដីទាំងអស់ ដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលចេញពីព្រះឱស្ឋរបស់ទ្រង់ ហើយមិនត្រូវរឹងទទឹង ប្រឆាំងទាស់ ឬប្រកែកតវ៉ានឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឡើយ។ អ្នកមិនត្រូវបកស្រាយព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលចេញពីព្រះឱស្ឋរបស់ទ្រង់ តាមដែលអ្នកឃើញថាសមនោះឡើយ។ អ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអណ្ដាតរបស់អ្នក ដើម្បីចៀសវាងកុំឲ្យវាធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ខ្លួនក្លាយជាចំណីឧបាយកលបោកបញ្ឆោតរបស់ពួកកំណាច។ អ្នកគួរតែការពារជំហានរបស់អ្នក ដើម្បីចៀសវាងការបំពានដែនកំណត់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ឲ្យអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកបំពាន នោះវានឹងបណ្តាលឲ្យអ្នកឈរនៅទីតាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងនិយាយពាក្យសម្ដីក្រអឺតក្រទមនិងអួតបំប៉ោង ដូច្នេះ អ្នកនឹងក្លាយជាទីសម្អប់របស់ព្រះជាម្ចាស់។ អ្នកមិនត្រូវផ្សាយព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះឱស្ឋរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដោយធ្វេសប្រហែសឡើយ ក្រែងអ្នកដទៃសើចចំអកមើលងាយអ្នក ហើយពួកអារក្សធ្វើឲ្យអ្នកទៅជាល្ងីល្ងើ។ អ្នកត្រូវស្ដាប់បង្គាប់កិច្ចការទាំងអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៃបច្ចុប្បន្នកាល។ បើទោះបីជាអ្នកមិនយល់ពីវាក៏ដោយ ក៏អ្នកមិនត្រូវរិះគន់លើវាដែរ អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន គឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីការស្វែងរក និងការប្រកបគ្នាប៉ុណ្ណោះ។ គ្មាននរណាម្នាក់អាចបំពានកន្លែងដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយ។ អ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបាន ក្រៅតែពីបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៃបច្ចុប្បន្នកាលក្នុងឋានៈជាមនុស្សទេ។ អ្នកមិនអាចបង្រៀនព្រះជាម្ចាស់នៃបច្ចុប្បន្នកាលក្នុងឋានៈជាមនុស្សបានទេ ព្រោះការដែលធ្វើដូច្នេះ ត្រូវបានហៅថាមានកំហុស។ គ្មាននរណាម្នាក់អាចឈរជំនួសមនុស្ស ដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើបន្ទាល់ឡើយ អ្នកឈរក្នុងនាមជាមនុស្សទាំងខាងពាក្យសម្ដី ការប្រព្រឹត្តិ និងគំនិតដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់អ្នក។ ត្រូវគោរពតាមការនេះ ព្រោះវាជាទំនួសខុសត្រូវរបស់មនុស្ស ហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចកែប្រែវាដោយប៉ុនប៉ងបំពានលើបញ្ញត្តិរដ្ឋបាលបានឡើយ។ ចំណុចនេះគួរតែត្រូវបានចងចាំដោយមនុស្សគ្រប់គ្នា។

រយៈកាលដ៏យូរអង្វែងដែលព្រះជាម្ចាស់បានចំណាយពេលមានបន្ទូល និងបន្លឺព្រះសូរសៀង បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចាត់ទុកការអាន និងការចងចាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ជាកាតព្វកិច្ចចម្បងរបស់គេ។ គ្មាននរណាម្នាក់យកចិត្តទុកលើការអនុវត្តទេ ហើយសូម្បីតែអ្វីដែលអ្នកគួរតែគោរពតាម ក៏អ្នកមិនធ្វើដែរ។ ទង្វើបែបនេះបាននាំមកនូវការលំបាក និងបញ្ហាជាច្រើន ដល់ការបម្រើរបស់អ្នករាល់គ្នា។ ប្រសិនបើមុនពេលនៃការអនុវត្តនូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ អ្នកមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹង អ្វីដែលអ្នកគួរតែកាន់តាម នោះអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវបានស្អប់ខ្ពើម និងបដិសេធដោយព្រះជាម្ចាស់ហើយ។ ក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការអនុវត្តទាំងនេះ អ្នកគួរតែមានភាពហ្មត់ចត់ និងស្មោះត្រង់។ អ្នកមិនគួរចាត់ទុកការអនុវត្តទាំងនេះ ជាខ្នោះច្រវ៉ាក់ទេ ប៉ុន្តែគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់ដូចជាបទបញ្ញត្តិវិញ។ ថ្ងៃនេះ អ្នកមិនគួរតែខ្វល់ខ្វាយនឹងខ្លួនឯងថា តើលទ្ធផលអ្វីខ្លះ ដែលត្រូវតែសម្រេចនោះទេ។ សរុបសេចក្ដីមក នេះហើយជារបៀប ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការ ហើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តបំពាន ត្រូវតែទទួលទោស។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមានមនោសញ្ចេតនា និងការយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះការយល់ដឹងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសនឹងទ្រង់នៅថ្ងៃនេះ នោះទ្រង់នឹងដាក់ទោសអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសនឹងទ្រង់នៅក្នុងដែននៃអធិបតេយ្យភាពរបស់ទ្រង់ នោះទ្រង់នឹងមិនលើកលែងឲ្យអ្នកឡើយ។ ទ្រង់មិនខ្វល់ថា អ្នកម៉ឺងម៉ាត់យ៉ាងណានៅក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់អ្នកចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកបំពានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃបច្ចុប្បន្នកាល ទ្រង់នឹងដាក់ទោសអ្នក ហើយផ្ដន្ទាទោសអ្នកដល់ស្លាប់។ តើអាចឲ្យអ្នកទទួលយកវាបានដោយរបៀបណាទៅ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកាន់ខ្ជាប់តាមក្រឹត្យវិន័យទាំងនេះ? អ្នកត្រូវតែកាន់តាម បើទោះបីជាវាមានការរងទុក្ខឈឺចាប់បន្តិចបន្តួចក៏ដោយ! មិនថាជាសាសនា វិស័យ ជាតិសាសន៍ ឬនិកាយអ្វីនោះទេ នាពេលអនាគត ពួកគេត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការអនុវត្តនេះទាំងអស់។ គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានលើកលែង ហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់នឹងត្រូវបានសំចៃដែរ! ដ្បិតការអនុវត្តទាំងនេះ ជាអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើនៅថ្ងៃនេះ ហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចបំពានវាបានឡើយ។ ទោះបីសេចក្ដីទាំងនេះ មិនមែនជាអ្វីដែលអស្ចារ្យក្ដី ក៏មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែធ្វើតាមការអនុវត្តទាំងនេះដែរ ហើយវាក៏ជាបញ្ញត្តិដែលព្រះយេស៊ូវឲ្យ ជាព្រះដែលត្រូវបានប្រោសឲ្យរស់ឡើងវិញ និងយាងឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ បានកំណត់ឲ្យមនុស្ស។ តើ «ផ្លូវ ... (៧)» មិននិយាយទេឬថា និយមន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺ អ្នកជាមនុស្សសុចរិត ឬមានបាប គឺអាស្រ័យទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះ? គ្មាននរណាម្នាក់អាចមើលរំលងចំណុចនេះបានទេ។ នៅក្នុងយុគសម័យនៃក្រឹត្យវិន័យ ពួកផារិស៊ីពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ បានជឿលើព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែចំពោះការមកដល់របស់យុគសម័យនៃព្រះគុណ ពួកគេមិនបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេ ហើយបានប្រឆាំងទាស់នឹងទ្រង់ថែមទៀតផង។ ដូច្នេះ អ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេបានធ្វើ គឺសុទ្ធតែគ្មានប្រយោជន៍ និងឥតបានការ ហើយព្រះជាម្ចាស់មិនបានទទួលយកការប្រព្រឹត្តិរបស់ពួកគេទេ។ ប្រសិនបើអ្នកអាចមើលធ្លុះពីរឿងនេះ នោះអ្នកនឹងមិនងាយប្រព្រឹត្តអំពើបាបឡើយ។ មនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាបានប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងព្រះជាម្ចាស់។ តើការប្រឆាំងទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់មានរសជាតិដូចម្តេច? តើវាជូរចត់ ឬផ្អែម? អ្នកគួរតែយល់អំពីរឿងនេះ កុំធ្វើពើថា អ្នកមិនដឹងឲ្យសោះ។ នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាពួកគេនៅតែមិនទុកចិត្ត។ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកឲ្យសាកល្បងវា ហើយមើលថា វាមានរសជាតិបែបណា។ បែបនេះនឹងការពារមនុស្សជាច្រើនពីការដែលតែងតែមានមន្ទិលសង្ស័យអំពីវា។ មនុស្សជាច្រើនអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែប្រឆាំងទាស់នឹងទ្រង់ដោយសម្ងាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ។ បន្ទាប់ពីប្រឆាំងទាស់នឹងទ្រង់បែបនេះ តើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ដូចមានកាំបិតមួយចាក់ដោតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទេឬអី? ប្រសិនបើវាមិនមែនជាភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាក្នុងគ្រួសារទេ វាក៏ជាភាពមិនស្រួលខាងរាងកាយ ឬការឈឺចាប់ដល់កូនប្រុស និងកូនស្រីដែរ។ ទោះបីជាសាច់ឈាមរបស់អ្នក ត្រូវបានរួចផុតពីសេចក្ដីស្លាប់ ក៏ព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលចាកចេញពីអ្នកឡើយ។ តើអ្នកគិតថា វាអាចងាយស្រួលបែបនោះឬ? ជាពិសេស វារឹតតែចាំបាច់ថែមទៀតសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន ដែលនៅជិតព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការនេះ។ ពេលវេលាកន្លងផុតទៅ អ្នកនឹងភ្លេចវាទាំងមិនដឹងខ្លួន អ្នកនឹងត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្ដីល្បួង រួចធ្វេសប្រហែសនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាង ហើយការនេះនឹងបានជាដើមចមនៃអំពើបាបរបស់អ្នក។ តើនេះហាក់ដូចជារឿងតូចតាចសម្រាប់អ្នកដែរទេ? ប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើការនេះបានល្អ នោះអ្នកនឹងមានឱកាសត្រូវបានប្រោសឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍ ដើម្បីចូលមកចំពោះព្រះភ័ក្រ្តព្រះជាម្ចាស់ ហើយទទួលសេចក្តីណែនាំពីព្រះឱស្ឋរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វេសប្រហែស នោះបញ្ហានឹងកើតមានដល់អ្នក ហើយអ្នកនឹងជាទីរឹងទទឹងដល់ព្រះជាម្ចាស់ ពាក្យសម្តី និងសកម្មភាពរបស់អ្នកនឹងប្រែខុសគន្លងធម៌ ហើយមិនយូរមិនឆាប់ អ្នកនឹងត្រូវបោកបក់ទៅតាមខ្យល់ដ៏ខ្លាំង និងព្យុះរលកដ៏ធំសម្បើម។ ម្នាក់ៗនៅក្នុងចំណោមអ្នក គួរតែកត់ចំណាំពីបញ្ញត្តិទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកបំពានទៅលើវានោះ បើទោះជាមនុស្សដែលត្រូវបានធ្វើទីបន្ទាល់ដោយ ព្រះជាម្ចាស់មិនថ្កោលទោសអ្នកក៏ដោយ ក៏ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះជាម្ចាស់នឹងមានកិច្ចការមិនទាន់បញ្ចប់ជាមួយអ្នក ហើយទ្រង់នឹងមិនសំចៃអ្នកឡើយ។ តើអ្នកអាចទ្រាំទ្រនឹងផលវិបាកនៃការបំពានរបស់អ្នកបានដែរឬទេ? ដូចនេះ មិនថាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលនោះទេ អ្នកត្រូវតែយកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅអនុវត្ត ហើយត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគ្រប់មធ្យោបាយណាដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។ នេះមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេ!

ខាង​ដើម៖ អំពីបទពិសោធ

បន្ទាប់៖ រាជ្យមួយពាន់ឆ្នាំបានមកដល់ហើយ

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

ការកំណត់

  • អត្ថបទ
  • ប្រធានបទ

ពណ៌​ដិតច្បាស់

ប្រធានបទ

ប្រភេទ​អក្សរ

ទំហំ​អក្សរ

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ប្រវែងទទឹង​ទំព័រ

មាតិកា

ស្វែងរក

  • ស្វែង​រក​អត្ថបទ​នេះ
  • ស្វែង​រក​សៀវភៅ​នេះ