៧. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចែងថា៖ «ដ្បិតព្រះ‌អម្ចាស់ផ្ទាល់នឹងយាងចុះពីស្ថាន‌សួគ៌ ដោយសម្រែកមួយ ទាំងមានសំឡេងមហាទេវតា និងស្នូរត្រែរបស់ព្រះផង ហើយពួកអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះ‌គ្រីស្ទ នឹងរស់ឡើងវិញមុនគេ» (១ ថែស្សាឡូនិច ៤:១៦)។ អ្នកធ្វើបន្ទាល់ថា ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានយាងត្រលប់មកវិញហើយ ប៉ុន្តែយើងមិនបានឮសម្រែក ឬសំឡេងរបស់មហាទេវតា ឬសំឡេងត្រែរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ ហើយយើងក៏មិនបានឃើញពួកបរិសុទ្ធដែលបានស្លាប់ទៅ និងបានរស់ឡើងវិញនោះដែរ។ ដូច្នេះ តើវាអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅថា ព្រះអម្ចាស់បានយាងត្រលប់មកវិញ?

ចម្លើយ៖

តើជារឿងត្រឹមត្រូវឬទេសម្រាប់អ្នក ក្នុងការវិនិច្ឆ័យថា ព្រះអម្ចាស់បានយាងមកវិញផ្អែកលើពាក្យសម្ដីរបស់ប៉ុលក្នុងព្រះគម្ពីរដែលចែងថា «ដ្បិតព្រះ‌អម្ចាស់ផ្ទាល់នឹងយាងចុះពីស្ថាន‌សួគ៌ ដោយសម្រែកមួយ ទាំងមានសំឡេងមហាទេវតា និងស្នូរត្រែរបស់ព្រះផង ហើយពួកអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះ‌គ្រីស្ទ នឹងរស់ឡើងវិញមុនគេ» (១ ថែស្សាឡូនិច ៤:១៦)? វាជាតថភាពជាក់ស្ដែង ដែលព្រះគម្ពីរផ្ទុកទៅដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្ស និងថែមទាំងពាក្យសម្ដីរបស់សាតាំងដ៏ជាអារក្សទៀតផង។ នៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែផ្អែកលើពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សទៅវិញ? តើអ្នកជឿថា ពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សទាំងអស់ជាសេចក្ដីពិតឬទេ? ហើយថាពួកវាទាំងអស់ស្របនឹងសេចក្ដីពិតឬទេ? ពាក្យសម្ដីដែលអ្នកកំពុងតែសំដៅលើ ត្រូវបានប៉ុលថ្លែង។ ប៉ុលជាមនុស្ស គាត់មិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់ឡើយ ដូច្នេះ តើធ្វើដូចម្ដេចទើបពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ អាចត្រូវបានប្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់? មានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បញ្ហា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការយាងមកវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់។ គ្មានមូលដ្ឋានណាដែលត្រឹមត្រូវជាងសេចក្ដីទំនាយដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលដោយផ្ទាល់ឡើយ ដ្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ជាសេចក្ដីពិត។ មនុស្សគ្មានសេចក្ដីពិត ហើយសូម្បីតែពាក្យសម្ដីរបស់គេត្រូវបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំភ្លឺ និងស្រាយបំភ្លឺក៏ដោយ ក៏ពាក្យសម្ដីនោះមិនមែនជាសេចក្ដីពិតឡើយ កុំថាឡើយពួកវាត្រូវបានយក និងប្រកាន់ថាជាសេចក្ដីពិតនោះ។ ដូច្នេះ តើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលដូចម្ដេចអំពីការយាងមកវិញរបស់ទ្រង់? ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា «ប៉ុន្តែ ចំពោះថ្ងៃ និងពេលកំណត់នោះ គឺគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដឹងឡើយ សូម្បីតែពួកទេវតានៃស្ថានសួគ៌ និងព្រះរាជបុត្រាក៏មិនជ្រាបផង គឺមានតែព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំមួយប៉ុណ្ណោះដែលជ្រាប» (ម៉ាថាយ ២៤:៣៦)។ ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថ្លែងព្រះបន្ទូលនេះដោយអត្ថន័យច្បាស់លាស់ និងភាពត្រង់ដ៏ពិតប្រាកដ។ គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីពេលវេលាដែលព្រះអម្ចាស់នឹងយាងមកវិញឡើយ សូម្បីតែពួកទេវតានៃស្ថានសួគ៌ ឬបុត្រមនុស្សផ្ទាល់ព្រះអង្គដែលបានយកកំណើតជាមនុស្ស ក៏មិនជ្រាបផង។ មានតែព្រះវរបិតា ជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះដែលជ្រាប។ ហើយរឿងនេះ ក្លាយជាករណីដែលថា ក្នុងការស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ រឿងដែលប្រាកដប្រជាបំផុតដែលត្រូវធ្វើគឺស្វែងរក និងស្រាវជ្រាវ ដោយផ្អែកតែលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវប៉ុណ្ណោះ។ គ្មានសេចក្ដីទំនាយរបស់មនុស្ស ដែលមានសភាពប្រាកដប្រជាឡើយ កុំថាឡើយពួកវាអាចធ្វើជាមូលដ្ឋានប្រភេទណាមួយនោះ។ ដូច្នេះ តើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថ្លែងទេថា ទ្រង់នឹងយាងមកវិញដោយការស្រែក ដោយសម្លេងរបស់ទេវតា និងដោយសម្រែករបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយថាមនុស្សស្លាប់នឹងក្រោកឡើង? ទេ។ ដូច្នេះហើយ ផ្អែកលើពាក្យសម្ដីរបស់ប៉ុល ការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកដែលថា ព្រះអម្ចាស់មិនទាន់យាងមកវិញដោយសារតែបាតុភូតទាំងនេះមិនបានកើតឡើង គឺជារឿងគួរឱ្យអាម៉ាស់មែនទែន។

ពួកយើងស្វាគមន៍ការយាងមកវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់ ផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់។ ព្រះអម្ចាស់បានមានបន្ទូលថា «មើល៎! ខ្ញុំមកដូចជាចោរ» (វិវរណៈ ១៦:១៥)។ «ដូច្នេះ ចូរអ្នករាល់គ្នាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដែរ ដ្បិតបុត្រមនុស្សនឹងយាងមកនៅវេលាដែលអ្នករាល់គ្នាមិនបានគិត» (លូកា ១២:៤០)។ «មើលខ្ញុំឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះ ប្រសិនបើអ្នកណា ឮសំឡេងខ្ញុំ ហើយបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំ នោះខ្ញុំនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះ រួចបរិភោគជាមួយអ្នកនោះ ហើយអ្នកនោះ ក៏បរិភោគជាមួយនឹងខ្ញុំដែរ» (វិវរណៈ ៣:២០)។ «ដ្បិតផ្លេកបន្ទោរ ដែលភ្លឺពីផ្នែកម្ខាងនៅក្រោមមេឃ ចាំងជះទៅកាន់ផ្នែកម្ខាងទៀតនៅក្រោមមេឃ នោះបុត្រមនុស្ស នៅថ្ងៃដែលទ្រង់យាងមក ក៏ដូច្នេះដែរ។ ប៉ុន្តែ ជាដំបូងទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខលំបាកជាច្រើន ហើយត្រូវមនុស្សជំនាន់នេះបដិសេធផង» (លូកា ១៧:២៤-២៥)។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់មានសភាពច្បាស់លាស់៖ ទ្រង់យាងមកដោយមនុស្សមិនបានរំពឹងទុក ហើយសម្ដែងចេញសេចក្ដីពិត ក្រោមកាលៈទេសៈដែលបុគ្គល ឬទេវតាមិនដឹង ដោយបណ្ដាលឱ្យរាស្ត្ររើសតាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ នៅពេលដែលរាស្ត្ររើសតាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងស្គាល់ព្រះអម្ចាស់ គឺជាពេលដែលពួកគេត្រូវបានលើកនៅចំពោះបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់។ គឺមនុស្សទាំងនេះដែលត្រូវបានលើកឡើង ដែលក្រោយមក ជាអ្នកដែលធ្វើទីបន្ទាល់ថា ព្រះអម្ចាស់បានយាងមកវិញ ហើយថា ទ្រង់បានលេចមក និងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការ ដូច្នេះហើយ បំពេញនូវសេចក្ដីទំនាយរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ៖ «លុះកណ្ដាលអធ្រាត ក៏មានសម្រែកបន្លឺឡើងថា មើលណ៎ កូនកម្លោះមកដល់ហើយ ចូរអ្នករាល់គ្នា ចេញទៅទទួលលោកចុះ» (ម៉ាថាយ ២៥:៦)។ ការស្វាគមន៍ការយាងមកដល់របស់ព្រះអម្ចាស់ ជារឿងសាមញ្ញ។ វាអាស្រ័យទាំងស្រុងលើសេចក្ដីទំនាយរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ ហើយរឿងនេះគ្មានកំហុសឆ្គងបន្តិចឡើយ។ មិនចាំបាច់ឱ្យមនុស្សផ្ដោតលើការឮសម្រែក ផ្ដោតលើសម្លេងទេវតា ឬសម្រែករបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឬឃើញមនុស្សស្លាប់ក្រោកឡើងឡើយ។ នោះសុទ្ធតែជារឿងគួរឱ្យអស់សំណើច។ មានតែមូលដ្ឋានមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អំណះអំណាងនៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់ នោះគឺការស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយមនុស្សឃើញថា ព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងចេញគឺជាសេចក្ដីពិត និងជាព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដែលនេះជាអំណះអំណាងដ៏ល្អបំផុត។ បើអ្នកមិនជឿដូច្នោះទេ ចូរមើលដោយផ្ទាល់ភ្នែករបស់អ្នក ទៅលើព្រះបន្ទូលដែលព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាបានសម្ដែងចេញ។ បើអ្នកទទួលស្គាល់ថា ព្រះបន្ទូលនោះជាព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយអ្នកទទួលយកព្រះបន្ទូលនោះ នោះអ្នកជាស្ត្រីព្រហ្មចារីឆ្លាតវៃដែលបានឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ និងបានស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់។ ដូចព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាមានបន្ទូលថា «ព្រះដែលយកកំណើតជាមនុស្ស នឹងមានសារជាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយព្រះដែលយកកំណើតជាមនុស្ស នឹងមានការសម្ដែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់បានត្រលប់ជាសាច់ឈាម ដូច្នេះ ទ្រង់នឹងសម្រេចកិច្ចការដែលទ្រង់ចង់ធ្វើ ហើយដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ បានត្រលប់ជាសាច់ឈាម ដូច្នេះទ្រង់នឹងសម្ដែងអំពីលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ ហើយទ្រង់នឹងអាចនាំសេចក្តីពិតទៅកាន់មនុស្ស ប្រទានជីវិតដល់គេ និងដឹកនាំផ្លូវគេ។ សាច់ឈាមដែលគ្មានសារជាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ច្បាស់ណាស់ថាមិនមែនជាព្រះដែលយកកំណើតជាមនុស្ស។ ដូច្នេះ វាគ្មានអ្វីដែលត្រូវសង្ស័យឡើយ។ ប្រសិនបើមនុស្សមានបំណងចង់សួរនាំថា តើវាជាសាច់ឈាមដែលយកកំណើតជាមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឬយ៉ាងណា នោះគេត្រូវតែបញ្ជាក់អះអាងការនេះ ដោយចេញពីនិស្ស័យដែលទ្រង់បង្ហាញចេញ និងព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានបន្ទូល។ អាចនិយាយបានថា ដើម្បីបញ្ជាក់អះអាងថា តើវាជាសាច់ឈាមដែលយកកំណើតជាមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងថាតើវាជាផ្លូវដ៏ពិតឬអត់ នោះគេត្រូវតែធ្វើការវែកញែកវា ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃសារជាតិរបស់ទ្រង់។ ហើយដើម្បីកំណត់ថា តើវាជាសាច់ឈាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយកកំណើតជាមនុស្សឬយ៉ាងណា ចំណុចគន្លឹះស្ថិតនៅលើសារជាតិរបស់ទ្រង់ (កិច្ចការរបស់ទ្រង់ ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ និស្ស័យរបស់ទ្រង់ និងទិដ្ឋភាពជាច្រើនផ្សេងទៀត) ជាជាងផ្អែកលើរូបរាងពីខាងក្រៅ» («អារម្ភកថា» នៃសៀវភៅ «ព្រះបន្ទូល» ភាគ១៖ ការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់)។ អ្នកក៏អាចរង់ចាំរហូតដល់អ្នកឃើញតថភាពនៃកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងការធ្វើឱ្យគ្រប់លក្ខណ៍នូវមនុស្សមួយក្រុម ទៅជាអ្នកមានជ័យជម្នះ និងជាការបំពេញនូវព្រះបន្ទូលនីមួយៗរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា។ ប៉ុន្តែបើអ្នករង់ចាំរហូតដល់ថ្ងៃនោះ ក្នុងការទទួលយកព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា វានឹងយឺតពេលហើយ ហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងបានលេចមកយ៉ាងចំហរួចហើយ។

ខាង​ដើម៖ ៦. យើងបានអានព្រះបន្ទូលជាច្រើនរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា។ ព្រះបន្ទូលទាំងនោះមាននូវសិទ្ធិអំណាច និងព្រះចេស្ដា ហើយក៏ជាព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដដែរ។ ប៉ុន្តែ គ្រូគង្វាល និងពួកចាស់ទុំនិយាយថា នៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រូវបានចែងថា៖ «ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែលអ្នករាល់គ្នាឆាប់ងាកចេញពីព្រះអង្គ ដែលបានត្រាស់ហៅអ្នករាល់គ្នាឲ្យចូលក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ហើយបែរទៅរកដំណឹងល្អមួយទៀត។ គ្មានដំណឹងល្អមួយទៀតឡើយ ដ្បិតមានមនុស្សខ្លះតាមរំខានអ្នករាល់គ្នា ហើយចង់បង្ខូចដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើយើងខ្ញុំ ឬទេវតាណាម្នាក់ពីស្ថានសួគ៌ ប្រកាសដំណឹងណាផ្សេងទៅកាន់អ្នករាល់គ្នា ខុសពីដំណឹងដែលយើងបានប្រកាសប្រាប់អ្នករាល់គ្នា ចូរឲ្យអ្នកនោះត្រូវបណ្ដាសាចុះ» (កាឡាទី ១:៦-៨)។ ស្របទៅតាមពាក្យដែលត្រូវបានថ្លែងដោយលោកប៉ុលទាំងនេះ គ្រូគង្វាល និងពួកចាស់ទុំនិយាយថា ជំនឿរបស់យើងលើព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាវង្វេងចេញពីព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ និងចេញពីផ្លូវរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវហើយ។ ពួកគេនិយាយថា យើងជឿលើដំណឹងល្អមួយទៀត និងថានេះជាការបោះបង់ចោលជំនឿ ពោលគឺជាការក្បត់ព្រះអម្ចាស់។ ទោះបីយើងមានអារម្មណ៍ថា អ្វីដែលពួកគេនិយាយនោះខុសក៏ដោយ ក៏យើងមិនប្រាកដថាពួកគេនិយាយខុសទៅលើរឿងអ្វីដែរ។ សូមប្រកបគ្នាជាមួយយើងអំពីការនេះ។

បន្ទាប់៖ ៨. យើងជឿថា ការរៀបចំប្រេងរបស់ពួកស្ត្រីព្រហ្មចារីដ៏វៃឆ្លាតសំដៅទៅលើភាពជាប់លាប់នៅក្នុងការអធិស្ឋាន ការអានបទគម្ពីរ និងការចូលរួមការប្រជុំ ការឧស្សាហ៍ធ្វើការសម្រាប់ព្រះអម្ចាស់ និងការរង់ចាំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការយាងត្រលប់មកវិញរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ នេះគឺជាអត្ថន័យនៃការក្លាយជាស្ត្រីព្រហ្មចារីដ៏វៃឆ្លាត ហើយនៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យាងត្រលប់មកវិញ យើងនឹងស្វាគមន៍កូនកំលោះ ហើយចូលរួមពិធីជប់លៀងរបស់កូនចៀម។

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

ការកំណត់

  • អត្ថបទ
  • ប្រធានបទ

ពណ៌​ដិតច្បាស់

ប្រធានបទ

ប្រភេទ​អក្សរ

ទំហំ​អក្សរ

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ប្រវែងទទឹង​ទំព័រ

មាតិកា

ស្វែងរក

  • ស្វែង​រក​អត្ថបទ​នេះ
  • ស្វែង​រក​សៀវភៅ​នេះ